Inspiraties


ATTENTIE !!!!!!!!

 

DEZE WEBSITE GAAT BINNENKORT UIT DE LUCHT.

 

Er werd voor mij een meer eigentijdse website gemaakt, waar ik erg blij mee ben.

Ik nodig je graag uit om vanaf nu deze te bezoeken en deze verouderde site uit je bestand te halen.

Op deze site staan naast deze inspiraties ook de activiteiten die ik verder doe.

Ook gebruik ik reeds facebook om de inspiraties aan een breder publiek kenbaar te maken. https://www.facebook.com/jules.vanderveldt?ref=bookmarks

 

Dank voor je veelvuldige bezoek aan deze oude vertrouwde site.

 

Mijn nieuwe site kun je vinden op julesvanderveldt.nl  (zonder www ervoor).

 

 

Warme groet,

 

Jules

 

 

 

lijn5.gif3 oktober 2017

 

Eerzaam

 

 

 

Sta uzelf toe om waarlijk eerzaam te zijn

met uzelf en uw omgeving.

 

Eerzaam zijn, biedt u de omstandigheid

om dieper in uzelf af te dalen

om uw waarachtige bijdrage te leveren

ten opzichte al wat doet, denkt en bevoelt.

 

Treedt zo naar voren,

opdat u zich toont als liefhebbend mens.

Want uw omgeving verdient u

en zo verdient u uw omgeving.

 

Besef dat uw bijdrage

wezenlijke verandering doet bewerkstelligen.

Vertrouw daarom uw bevoelde waarde en waarheid ,

opdat u licht zult brengen

en u licht doet inademen.

 

Inhouding daarvan is geen optie meer.

Want uw liefde toe te voegen

in deze vernieuwde vorm van zijnskracht

doet al het oude vastzittende overstijgen.

 

Plaats uzelf in deze vernieuwde staat van zijn ,

zonder meer.

 

Zo zij het gezegd.

 

 

 

2 oktober 2017

 

Leiding nemen

 

 

 

Lieve mens, vrouw van deze tijd,

sta op en geef leiding

aan wat u waarachtig te doen staat.

 

Treedt voorbij de verwachtingen van de ander.

Plaats u enkel nog vanuit uw eigenheid

te midden van de ander

en de situatie welke om leiding vraagt.

 

Doe dit vanuit uw eigen belevingsveld

voorbij uw bevoelde emoties.

Schep zo ruimte, om niet,

om zo ook de ander waarlijk de ruimte te geven

om de eigen innerlijke kracht te ervaren.

 

Uw bevoelde en doorleefde waarde toe te voegen

is een zegen voor de ander.

Recht u daarom en treedt naar voren,

zonder meer.

 

Laat uw gezag als vanzelf door u heen spreken

vanuit de liefde die u in u draagt.

Scherp zo uw intentionele bedoelingen

vanuit een houden van tot uzelf en de ander.

Opdat mededogen, begrip

en liefdesoverdracht plaats kan vinden.

 

Enkel zó zal echte verandering plaatsvinden.

 

 

lijn5.gif

7 september 2017

 

Vrijheid

 

 

 

Vrij zijn is een zegen.

Vrijheid ervaren als een diepe omarming

met uw eigen geestelijk zijn,

maakt de weg vrij om zonder meer

uzelf en zo de ander waarlijk te ontmoeten.

 

Want zie, vrijheid en vrij zijn

is een geschenk aan uzelf

om door te groeien

en uzelf meer zichtbaar te maken.

 

Besef dan ook dat wanneer u zichzelf zichtbaar toont

om waarlijk in verbinding te treden vanuit dit gegeven,

u zult bemerken dat meer kan worden samengewerkt

en worden samen gegaan vanuit een ieder zijn betekenis.

 

Zo, bevrijdt uzelf door recht te doen aan wie u van binnenuit bent,

om zo evenzo de ander zijn of haar eigenheid ten volle te respecteren

voorbij alle voorbehoud en bejegening.

Want zó zal u een weerspiegeling zijn voor velen.

 

Wacht daarom niet op de ander,

maar zet zelf de stap uit liefde voor het geheel.

 

 

 

lijn5.gif3 juli 2017

 

Verloren tijd

 

 

 

Niets gaat verloren van dat

wat u in uw eigenheid van zijn heeft gebracht.

 

Weet echter evenzo dat uw tijd kostbaar is.

Verdoe uw tijd dan ook niet

met ongeloofwaardigheden en onbeduidendheid.

 

Zie uzelf aan als rechtschapen mens,

die zijn tijd te verduren heeft,

ook al zijn uw bekommernissen

hoegenaamd groot en zwaar.

 

Het is u gegeven om in het verduren

op te staan in uw eigen geestelijke verbondenheid,

in overeenstemming met uw zielsbevestiging op aarde.

 

Laat u evenzo op met ware ontspanning,

rust en eigen ruimte-invulling,

opdat deze vervullend is

en u de kracht geeft om vooruit te gaan.

 

Laat zo uw dagen zich vullen,

opdat het goede niet verloren gaat

en het verduren u welgevallig mag zijn,

voorbij de strijd en ongemakken.

 

Weet dat u meer bent dan de tijd

en de ongemakken u doen vertellen.

 

Laat  uw eigen rijping

en de tijd u gegeven,

dan ook niet verloren gaan.

 

 

 

lijn5.gif

23 juni 2017

 

In stilte gaan

 

Begeef u telkens weer in de stilte.

Juist vanwege al wat tot u komt.

 

Besef dat zonder uw innerlijke afstemming te raadplegen,

u zichzelf ondermijnt.

Want in de stilte hervindt zich uw zielsbeleven

tot de druk of ongewenstheid van wat gaande is.

 

Herroep dan ook uw ritme van de dag

opdat de stilte een waarachtig deel mag zijn

in uw dagelijkse gang.

 

In de stilte ervaart u wat bovenstaande is aan wat is.

In de stilte herroept zich uw verhouden tot.

En in de stilte wordt u gewaar welke vervolgstappen

en gedragingen van u doen leiden

naar wat van u verwacht mag worden.

 

En dit al te verzégelen

en de liefde als ijkpunt te nemen

in al uw gedragingen.

 

 

lijn5.gif12 juni 2017

 

Waken

 

 

 

Breng uzelf niet in verlegenheid

met al wat in en om u heen gebeurt.

 

U zélf bent in staat om al dan niet

toe te geven aan uw emoties

en gedachtegangen.

 

Besef dat ook wereldwijd

veel aan het licht wordt gebracht

wat in de donkerte

en de schaduw is en leeft.

 

Ook hierin geldt

dat u kansen aangeboden worden

om uzelf te richten en te rechten.  

 

Uw waken tot uzelf tot uzelf

en de ander wordt aangeraakt

niet als verweer maar als een

innerlijke bewuste oproep

om uzelf waarlijk te verhouden

tot het goede.

 

Úw keuze voor begripsvolheid,

mededogen, innerlijke afgestemd,

maakt dat u zo meewerkt

aan een veld van nieuwe inzichten,

uiterlijk positieve veranderingen

en helende krachtsverbindingen.

 

Zo, waak over uw ware eigenheid

om het juiste te doen

in ering tot uw omgeving

en de wereld als geheel.

 

Want alles en iedereen

draagt uiteindelijk behoeding

van het geheel in zich.

 

Waak over uzelf

en zo tot de ander.

 

 

 

lijn5.gif30 mei 2017

 

Lichtbrenger

 

 

 

In u allen is een lichtbrenger aanwezig.

Want zie, u bent van het licht.

 

Zij die zichzelf gekend weten,

ervaren dit diepe weten.,

daar zij voorbij het eigenbelang alleen,

het gemeenschappelijk belang dienende zijn

en/of op weg zijn hun bijdrage daaraan

gestalte te geven.

 

Weet dat u bij machte bent

het eigen licht toe te voegen

door u vrij te geven zonder inhouding,

en in respect wat u ontmoet.

Ook bij zaken die u ongewillig zijn.

 

Het is de moed die u helpt

om uzelf te (her) ontdekken

om zo het wezenlijke wat ú te brengen heeft

toe te voegen.

 

Zo, richt uzelf op om voorbij de bekommernissen

en overdenkingen te treden,

die u hoegenaamd vasthouden.

Want zij zijn immer van voorbije aard.

 

Ú heeft eeuwigheidswaarde

die alles doet overstijgen.

 

 

 

lijn5.gif17 mei 2017

 

Geloof in uzelf

 

 

 

Ervaar de waarde die u in u draagt

door geloof te hechten

aan die wie u geworden bent.

 

Bezie uw geloof in uzelf

als een teken van volwassenheid,

Aas een lichtend voorbeeld voor uw omgeving.

 

Veel geschiedt vanuit geloof en ongeloof

in zaken die voorbij gaan aan het eigene.

Besef dat geloof, geloven meer is dan religies voorstaan.

 

Het is juist het eigen geloof

in wat ú kunt toevoegen aan de wereld om u.

Wat ú in uzelf ervaart

wat oprecht een uiting van liefde is

en mededogen voorstaat,

dat is waar het met geloven om gaat.

 

Zo, laat u op met geloof in uzelf,

als teken en verbond

van wat u kunt en mag toevoegen

aan al wat is

en waarachtig van u gevraagd wordt.

 

 

 

lijn5.gif

1 mei 2017

 

In rust keren

 

 

 

Geef uzelf de ruimte

om meer dan voorheen

de rust en ruimte in te passen

als dagelijks besef van eigen liefde

en trouw aan uzelf.

 

Want zie, momenten van rust

bieden u de mogelijkheid

om uzelf dieper te leren verstaan

en de omstandigheden vanuit een ander perspectief

gewaar te worden en tegemoet te treden.

 

Zeker, u heeft uw denken over en verstand nodig

om bespiegelingen te begrijpen

en gericht keuzes te maken.

 

Echter het is uw dieper bevoeldheid

die u de weg zal wijzen.

 

Geef uzelf ook de ruimte

om hoe en waar dan ook

naar buiten te treden

om uzelf op te laden

op een natuurgetrouwe manier.

 

Want zó zal rust en ruimte

uw leidsman zijn in uw vervolg,

opdat u zich meer gezien doet weten

en beter kan handhaven

ten opzichte van al wat tot u komt.

 

 

 

lijn5.gif17 april 2017

 

Sta op

 

 

 

Velen zijn u voorgegaan

in het zichtbaar maken

waartoe zij bereid waren.

 

Geef uzelf de kans om óp te staan,

want in de schaduw te blijven 

helpt u niet verder.

 

Laat het wonder in u geschieden

door een stap voorwaarts te zetten

voorbij uw onnodig inhouden.

 

Want het oude, uw oude patronen

waren van weleer.

Laat het nieuwe in openheid tot u komen,

want zij behoort ú toe

evenals het de ander toebehoort.

 

Zo, verschuil of verdedig u niet langer meer

vanuit wat was,

maar wees bereid te gaan staan

voor wat wezenlijk van belang is.

 

Bescherm uzelf daarbij enkel nog

door het gewenste resultaat

of de vorm waarin los te laten.

Opdat dát mag geschieden

waartoe u opgeroepen wordt.

 

Vertrouw uzelf daartoe in staat.

 

 

 

lijn5.gif11 april 2017

 

Voorbeeldig zijn

 

 

 

Wees het voorbeeld wat u kunt zijn,

zonder opsmuk, zonder hoogdravendheid.

 

Uw weergave van uzelf is goed genoeg

in de fase waarin u bent getreden.

 

Besef dat uw ware aard tonen

recht doet aan wat verbondenheid nodig heeft.

 

Doe uzelf en zo de ander recht

door uw ware eigen-waarde in oprechtheid te tonen.

 

Zó zult u bemerken

dat daar een natuurlijkheid vanuit gaat

die de ziel van de ander doet aanraken

om zo gezien en geweten te worden.

 

Toon ware interesse

in volkomen openheid tot de ander

om zo een voorbeeld te zijn

van wat verbintenissen nodig hebben

en respect, eerbied en toewijding

als vanzelf toetreden.

 

Ontmoet zo wat uw liefde vermag te doen.

 

 

 

lijn5.gif4 april 2017

 

Ouder worden

 

 

 

Het leven is u gegeven

om uzelf zichtbaar

en zichtbaarder te maken.

 

In elke leeftijd wordt u gevraagd

uzelf gewaar te worden.

Iedere face daarin is noodzakelijk.

 

Besef dat u al doende en beseffende,

steeds meer van uw ware Zelf leert aanschouwen.

 

Besef ook dat u meert bent dan wat u voorgespiegeld is.

Want het is juist de bespiegeling in de tijd die nodig is

om door te leven en te doorleven wat van orde is.

 

Omarm dan ook iedere fase, iedere leeftijd

en het rijpingsproces wat daarin gaande is.

 

Bezie zo uzelf als doorreiziger

van uw geestelijk zijn in alle dagen.

Opdat u meer één mag vallen

met uw eigen betekenis van uw leven

in alle fases die achter u en nog voor u liggen.

 

 

lijn5.gif24 maart 2017

 

Verlies

 

 

 

Uzelf liefhebben, geeft u alle mogelijkheden

om daar waar verlies zich in en om u aandient,

het hoofd te bieden.

 

Verlies is zo een schone zaak

omdat u door het verlies heen

uzelf blijvend weet te vinden.

 

Sta uzelf daarom toe

om uw tranen nimmer meer in te houden,

opdat u de diepte van het verlies gewaar kunt zijn

en zo een zal vallen met het licht

wat deze dieptewerking doet veroorzaken.

 

Licht zo uzelf toe in het weten

dat alles een bedoeling heeft tegen het licht

van de vergankelijkheid durven aanschouwen.

 

Weet dan ook dat u meer bent

dan dat verlies u doet confronteren.

 

Beweeg u in deze als rechtschapene

opdat verlies uw wezen

zich in diepte doet bevestigen.

 

 

 

lijn5.gif15 maart 2017

 

Laat u horen

 

 

 

En zie, een ieder heeft een stem

om zich te laten horen,

te spreken vanuit het diepst van zijn Zijn.

 

Besef dat u recht van spreken heeft,

daar waar u zichzelf ten diepste gewaar bent.

 

Uzelf gewaar zijn wil zeggen

dat u in uw reflectie op uzelf

een veld van leegte en neutraliteit kunt bemannen,

om zó zuiver van geest, zonder oordeel

uzelf en zo ook de nader tegemoet kunt treden.

 

Zeker, niet ieder oordeel is een veroordeling.

Echter waak over vooringenomenheden

enkel vanuit uw eigen ervaring en behoeften.

 

Zo, u wordt uitgedaagd om recht te doen

en rechtvaardig vanuit uw hart te spreken

waarbij de liefde u voorgaat

om zo hoe en waar dan ook

gemeenschapszin voor te staan.

 

 

lijn5.gif27 februari 2017

 

Heling

 

 

 

Weet dat er helend vermogen in u ligt.

Erken dit vermogen

opdat u zélf heling zult brengen.

 

Heling vanuit uw ziel in zetten,

om de hoegenaamd grote verschillen

tot eenheidsbeleving te brengen.

 

Volsta niet u af te zetten tegen de onwil

of autoriteit gemaand machtsmisbruik.

Bezie immer voorbij de uiterlijkheid daarvan

en bevestig uzelf en de ander vanuit de eenheid van Geest.

 

Ja, ook voorbij het in extreme mate toedienen van geweld.

Want zie u allen bent door de tijden niet anders geweest

of onderworpenen.

 

Geef uw eigen geesteszijn hierbij de ruimte

om te zien dat in alles een aanroep en boodschap ligt

om uzelf op te richten om tot heling van uw ziel te komen,

als metgezel zowel in de stof als in de Geest.

 

Spreek en handel vanuit dit vermogen

om zo uw bijdrage van inhoud te voorzien.

 

In liefde

 

 

lijn5.gif10 februari 2017

 

Gebed

 

 

 

Bevoel uw wezensechte verbondenheid

door in de stilte te treden.

Bevraag in onbevangenheid

wat u aangereikt mag worden.

 

Niet vanuit een wilsverklaring,

maar als een open ontvangen.

 

Laat u zo in met uw geesteszijn,

opdat u in zuiverheid dat toegefluisterd wordt

wat van orde is.

 

Het zijn niet uw gedachten die het gebed doen sturen

maar uw verbindingskracht vanuit uw ziel ingegeven

die maakt dat het waarachtige zal geschieden.

 

Zo, treedt in gebed vanuit deze gesteldheid,

opdat u zich waarlijk gesteund weet in alle dagen.

 

Want uw geesteszijn in afstemming gaat u voor,

hoe en waar dan ook om het juiste te doen of te laten.

Zij overziet en voorziet u in alles.

Wees in vertrouwen tot haar.

 

 

 

lijn5.gif7 februari 2017

 

Verborgen zaken

 

 

 

In het verborgene van velen,

spelen zich zaken af

die nog niet gekend of geweten worden.

 

Besef echter dat de ziel, uw ziel

u immer bijstaat om u te steunen

om het onzichtbare zichtbaar te maken.

 

Want een ieder verdient het

om tot heling te komen.

 

Dit geldt evenzo voor het grote wereld gebeuren,

daar een ieder op weg is zichzelf te aanschouwen

als deel ven het geheel,

de ziel op aarde, van de aarde te ontwaren

en tot wasdom te brengen in verbondenheid.

 

Zo, heb hoop dat in alles de schaduw zal oplichten

daar waar u zélf, in uzelf

het licht van uw ziel leert aanschouwen

in verbondenheid met uw omgeving

en in betrokkenheid met hen die nog niet weten.

 

 

lijn5.gif4 januari 2017

 

Een nieuw begin

 

 

 

In u ligt het vermogen

om een nieuw begin te maken,

daar u scheppend vermogen bezit.

 

Laat daarom u lasten achter

in de rust van het geschonkene.

 

Overzie wat was enkel nog

vanuit het gegevene zoals het was

en niets anders dan dat.

 

Zegen uzelf met dit vermogen

en treed in het heden vrij en toegankelijk

voor wat tot u komt.

Verfris zo uw gedachten en denken over.

 

Open uw hart voor nieuwe verbindingen

welke enkel kunnen ontstaan

vanuit het nieuwe begin

dat u zélf kunt scheppen.

 

Leef en beleef zo uw anders zijn

als een waar geschenk tot uzelf.

Opdat u anders dan voorheen

het nieuwe kunt verwelkomen,

uit liefde voor uzelf.

 

 

lijn5.gif23 december 2016

 

Vredelievendheid

 

 

 

In u bent u drager van het Licht.

Zet daarom uw licht bij

juist in deze tijd van donkerte die u omvat.

 

Zie dat in al wat is Licht nodig is

om vredelievendheid te ontlokken.

Want zij is de veruiterlijking van vergankelijkheid.

Zij heft de verschillen op

en is behoedend voor de toekomst.

 

Investeer vanuit dit gegeven in uw mededogen

opdat medemenselijk handelen u doet verrijken

en doet verder kijken dan uw oordelen.

 

Bescherm en bewaak zo de mens die u bent

en tot u komt in het tonen van uw vredegang.

Want uw toekomst staat in dit teken.

Uw reikwijdte verwacht uw inzet hiertoe.

 

Zo, wees niet alleen in deze dagen in bewustheid van vredetoedracht

maar besef dat uw inbreng van wezensaard is

gelijk zij die u voorgegaan zijn

en met u in het nu opstaan.

 

Wees zo in vrede met uw eigenheid

in het belang van allen.

 

 

lijn5.gif2 december

 

Geduld hebben

 

 

 

Alles heeft zijn tijd en ruimte nodig

om tot bloei en ontwikkeling te komen.

 

Geduld hebben is daarbij van belang

evenals het besef dat alles vergankelijk is.

 

Leer uzelf te zien als een opgaande levenskracht

die immer in staat is verandering

en vernieuwing aan te brengen.

 

Weet daarbij dat dit enkel kan geschieden

in de tijd die nodig is

om uw eigen waarheid waarachtig te maken.

 

Niet in alles kunt u overzien wat nodig is of van belang.

 

Daar waar u bereid bent uzelf gedragen te weten

vanuit uw diepe innerlijke afstemming,

zo zult u bemerken dat u de veerkracht

en geduldigheid kunt ervaren en inzetten

om u waarlijk te verhouden tot dat wat in de tijd

kan en mag geschieden.

 

Zo, heb geduld in overgave

tot wat voor u in ontwikkeling staat te gebeuren

en evenzo tot uw verder bereik en daar buiten.

 

 

 

lijn5.gif25 november 2016

 

Steunen

 

 

 

Steun uzelf, steun de ander

in uw en zijn weerbaarheids toename.

Zie, want alles is aan het veranderen.

 

De weerbaarheid heeft vooral als betrekking

uzelf en zo de ander niet mee te laten glijden

met de tegenstellingen en de alom grijpende  misverstaanheid.

 

Laat u in met de waarde die u zélf in u draagt.

De waarde van mededogen en medemenselijkheid.

 

Zet uw steun bij door zichtbaar uit te komen

voor begrip en door anders denken

en benaderen van onbesef.

 

Leer zo uzelf evenzo beter te verstaan

vanuit het midden van uw eigenheid.

 

Want zó kan meer wijsheid in u dalen,

opdat u meehelpt met wat waarachtig behulpzaam

is in uw tijding.

 

 

 

lijn5.gif22 november 2016

 

Onzekerheid

 

 

 

Uw bestaan kent vele onzekerheden.

Uw bewustzijn daarvan vermaakt onzekerheid

tot een weten dat alles kan veranderen.

 

Voorbij uw wenskracht, wil en overtuiging te leren staan,

doet u beseffen dat u er niet alleen voor staat.

Dat u aangesloten bent op een groter weten

waar u deelgenoot van bent.

 

Besef dat u allen medereizigers bent

van een in ontwikkeling zijnd geheel.

Waarin u telkens weer uitgedaagd wordt

om voorbij opkomende onzekerheden

uzelf te herontdekken.

 

Want zie, uw leven staat in het teken

van liefdevolle overgave en doekracht

om het al oude te doen transformeren

naar nieuwe opwaartse hoedanigheden

om zo uw aller bestaan te herenigen in vrede,

gelijkheid en broederschap.

 

Zo ontmoet uw onzekerheid in het vertrouwen

dat u zélf de verandering daarvan in handen heeft.

 

 

 

lijn5.gif18 november 2016

 

Meebewegen

 

 

 

Beweeg mee vanuit de stilte van uw midden.

Beweeg mee met dat waar u zichzelf hervindt.

 

Vanuit uw midden weet u dat alles zijn reden heeft,

ook voorbij het niet direct herkennen daarvan.

 

Door het telkenmaal hervinden van uw eigenheid,

zo doorziet u wat u in het vervolg kunt doen of laten.

 

Laat u daarom in met wat uw ware innerlijk u doet bewegen,

als een natuurlijk invallen.

Maak zo de weg vrij om hoe en waar dan ook

uw licht bij te zetten vanuit een verenigd hart met al wat is.

 

Zó zult u treffend zijn in uw bewoording

en zó zult u zich gedragen weten.

 

Want uw bewustzijn is daar om dit zichtbaar te maken.

 

 

 

lijn5.gif15 november 2016

 

Veranderbaarheid

 

 

 

In een ieder ligt veranderbaarheid besloten

als een wezenlijk ontmoeten van de ziel.

Want door het eigen invoelend vermogen bent u in staat

uzelf tegen het licht te houden

en zo nieuwe en andere keuzen te maken.

 

Wat u er ook van vindt, welke werken u ook doet,

besef dat door ú verandering mogelijk is.

Uw inzet en uw vrijgeven van dat waar ú voor staat,

in respect beluisterd en benoemd,

maken een wezenlijk verschil,

daar waar u voorbij het door u gewenste resultaat treedt.

 

Want zó geeft u ruimte aan evenzo de veranderbaarheid van de ander.

Het is de vredige ontmoeting van wederzijdse bekommernis die maakt

dat nieuwe inzichten worden verkregen

welke haar werken zal verrichten.

 

Uw wereld, zowel in het klein als in het groot,

zal zich alzo openen in verander-baarheid

naar een nieuwe toekomst.

 

 

lijn5.gif8 november 2016

 

Gelukkig zijn

 

 

 

Gelukkig zijn is een streven van velen.

Geluk hebben is een gift en een aanbod

om evenzo geluk door te geven.

 

Hoe u zich ook voelt en bejegend wordt,

weet dat binnen in u immer het vuur van gelukkig zijn zal branden,

daar waar u uw geestesbesef van afkomst blijft zien, bovenal.

 

Gelukkig zijn zou geen streven behoeven te zijn,

maar het omarmen van wie u in wezen  al bent,

voorbij uw bekommernissen.

 

Plaats uzelf dan ook in het midden van uw eigenheid

en bezie de wereld om u.

Ervaar zo uw eigen reikwijdte en beperktheden

niets als overdaad of gemis,

maar als een zijnservaren.

 

Weet ook dat u zélf het leven van inhoud dient te voorzien.

Úw liefde daarbij voorop te stellen bovenal,

maakt de weg vrij om gelukkig zijn ten diepste te ervaren en te scholen.

 

Zó zult u bemind worden en liefdesgeluk meer en meer leren kennen

als deel van uw eigen eigenheid.

 

 

 

lijn5.gif31 oktober 2016

 

Verantwoordelijkheid

 

 

 

Verantwoordelijkheid is een wezensbegrip daar het leven,

úw leven verantwoording vraagt van uw eigen bijdrage.

 

Voorbij uw kindertijd draagt u zélf uw verantwoording van het eigene.

Want zie, daar waar u zich afhoudt van de eigen verantwoording en verantwoordelijkheid,

zo zal er geen ontwikkeling zijn.

 

Treedt dan ook voorbij aan de ander

want niemand is verantwoordelijk voor u

en u niet voor de ander.

 

Bezie evenwel in openheid wat u kunt bijdragen om niet,

opdat zó nieuw licht mag schijnen.

 

Weet evenzo dat een ieder zélf verantwoordelijkheid dient te openbaren

voor het behoud en behoeding van uw wereld

in alle opzichten.

 

Waak in deze immer voor het dienen van het eigen belang alleen,

opdat zó een gemeenschappelijk optrekken zich kan vestigen

en vernieuwingen breed gestalte kunnen krijgen.

 

In liefde

 

 

 

lijn5.gif11 oktober 2016

 

Bewogen zijn

 

 

 

Laat u raken omwille van het herstellen

en doen opstaan van vernieuwingen.

 

Laat uw bewogen zijn spreken

in het besef dat meer mogelijk is

dan het schijnbaar onmogelijke.

 

Want waar u zich vanuit uw hart kenbaar maakt

ongeacht het direct zichtbare resultaat te wensen,

zo zet u het veld vrij tot wezenlijke veranderbaarheid.

 

Laat uzelf daarom evenzo raken

wat anderen vanuit hun hart tot u brengen,

opdat meer gemeenschappelijk kan worden opgetrokken

in deze tijd van tegenstellingen

en onbedoelde machtsveranderingen.

 

Luister naar uw innerlijk bewegen in deze,

want zó zult u anders reageren

en de liefde voorrang geven

boven de bevoelde onmacht in u

 

 

 

lijn5.gif6 oktober 2016

 

Innerlijk gezaghebbend

 

 

 

Ieder mens draagt innerlijk gezag in zich.

Uw ziel is daar getuige van.

 

Want het is de ziel die u aanspreekt

daar waar u beseffende bent

dat u meer bent dan uw uiterlijke vorm of status.

 

Besef dat u bovenal luisteraar bent

van uw innerlijke gezaghebbendheid.

 

Sta daarom dagelijks stil bij deze gegevenheid,

opdat u zich in natuurlijkheid daarmee kunt verbinden.

En zo uzelf verbonden weet

met het gezaghebbende deel van ook de ander.

 

Zó leert u zich te verstaan met wat nodig is

in uw werken en samenzijn.

 

Zó valt u meer en meer een

met de vernieuwing die voorgestaan wordt.

 

En zó zult u innerlijke rust en vertrouwen vinden

om hoe en waar dan ook licht toe te voegen

aan de veranderingsprocessen die nodig zijn.

 

Beluister alzo uw innerlijk gezag,

opdat u ziende wordt wat van belang is

en doener wordt vanuit uw eigen gezaghebbendheid,

in eenvoud van betoon.

 

 

 

lijn5.gif3 oktober 2016 

 

Wereldburger

 

 

 

In uw bestaan wordt u met vele zaken geconfronteerd

omwille van het u leren verhouden tót.

Dit verhouden tot, maakt in u dát vrij en helder

waar u zélf uw bijdrage aan kunt verlenen.

 

Deze zelfontdekking is de basis van uw eigenheid

en doet u alzo bevestigen

waartoe u zich opgeroepen weet.

 

Dit onderzoek is geenszins bedoeld

om u vast te leggen

aan één beweging van betrokkenheid

in een bepaald werk of inzet.

 

Zij is mede bedoeld om breder en wijder

een veld van verlichting te creëren

welke meer betrokkenheid en verbondenheid doet aanraken.

 

Zo, herijk uw inzet niet vanuit uw wilskracht

maar vanuit diepe bewogenheid en medemenselijkheid,

zodat meer recht wordt gedaan

aan de wereld om u en verder reikend.

 

 

 

lijn5.gif19 september 2015

 

Doorvoelen

 

 

 

In al wat tot u komt

wordt van u gevraagd

in eigen bevoelde waarheid te komen.

 

Voorbij uw emoties treden,

is daarbij  uw leidraad

om alzo uw ware gevoelslaag te laten spreken.

Ook al zijn de antwoorden blijkens

anders in u dan verwacht.

 

Want zie, u bent lerende uw eigenheid

niet alleen te ontmoeten,

maar evenzo te scherpen

aan uw bestaanszekere opdracht.

 

Zo, doorvoel voorbij de verwachtingen

van uzelf en de ander in een vrij bewegen,

voorbij uw verstandelijke vermogens.

 

Opdat u dichter en dichter

de reikwijdte van uw eigenheid leert ervaren

om in te zetten voor velen,

in liefde en vredelievendheid uitgeschonken.

 

 

 

lijn5.gif13 september 2016

 

Weerbaar zijn

 

 

 

Toon uzelf weerbaar.

Sta uzelf toe om het juiste te zeggen

en vrij te geven wat in u leeft,

rechtschapen en van verbonden aard.

 

Want wie zich in oprechtheid toont

laat het waarlijke verschil achter

bij hen die nog in onbewustheid zijn.

 

Weerbaarheid vanuit zuivere gedachten

en innerlijk vredelievend bevoeld,

maakt evenzo de weg vrij

uzelf waarlijk verder te dragen

en zo veranderingen waar te maken.

 

Bezie dan ook uw tegenwicht als vernieuwend

vanuit deze houding

en niet als tegendraads of onrustmakend.

 

Zo, strijd niet meer

maar toon uw weerbaarheid met dát wat u

in wenskracht waarachtig anders wenst te doen ontstaan

in het belang van het gemeenschappelijke.

 

 

 

lijn5.gif9 september 2016

 

Waarheid

 

 

 

Velen ontlenen de Waarheid

uit het geschreven boek

en van horen zeggen.

 

Velen blijven zoekende

en laten zichzelf welgevallen

met waarheden van anderen.

 

Of onderwerpen zich aan gewoonten en normen

zoals deze in hun omgeving worden gepredikt.

Weet dat een iéder waarde

en waarheden in zich draagt.

 

Want zie, waar u zichzelf erkent

en meegroeit met eigenwaarde ontwikkeling,

zo zult u meer in waarheid leven,

juist vanuit uw open vizier.

en bevrijde houding.

 

Zo, zie externe waarheden

als bespiegeling van uw ziel,

opdat u zo zichzelf leert plaatsen

en ervaren wat uw waarheden zijn

in het belang van wederzijdse menselijke

en geestelijke hoedanigheid.

 

Zó zult u waarlijk gemeenschapszin bevorderen

en gemeenschappelijk optrekken

naar de nieuwe wereld in ontwikkeling.

 

 

lijn5.gif6 september

 

Eerzaam

 

 

 

Weet dat u allen op weg bent

om een nieuwe wereld te creëren.

 

Ontmantel daarom, hoe en waar dan ook

tegenspraak en ongeduld,

door zichtbaar eerzaamheid uit te dragen.

 

Eerzaam zijn is voorbij de verschillen

elkaar op waarde te schatten

en voorbij het oordeel

de ander tegemoet te treden.

 

Zichtbaar een verschil te maken

door openlijk kleur te bekennen

daar waar van ongelijkheid tussen de mens gepredikt wordt.

 

Help elkaar daarbij

door recht te doen aan eigen ering van het eigene

en verstaander te worden van het eigene van de ander.

 

Wees zo elkaars gelijken als individu

in samendracht van gemeenschapszin

en toegevoegde eer-zaamheid.

 

 

 

lijn5.gif

2 september 2016

 

Scheppingskracht

 

 

Lieve mens, u heeft alles in zich

om niet alleen uzelf ‘waar’ te maken,

maar evenzo uw ware bijdrage

aan het geheel te leveren.

 

Hoe ook uw omstandigheden zijn of waren,

weet dat u scheppingskracht bezit.

 

Niet als bezit maar als een gave

welke u kunt en mag inzetten

om zo uw eigen betekenisvolheid in te zetten,

om niet.

 

Leef daarom en beleef uzelf

als dát deel van het geheel

welke recht doet en wil doen

aan het bestaan op aarde.

 

Overbrug in uzelf de aardse verschillen

enkel door oprechte liefde te bemannen

en uw ziel te volgen als gelijken.

 

Wijs niet af wat u zélf in u draagt.

Bezie elke fase in uw leven

en dat van de ander

als een nieuwe opmaat voor vernieuwde schepping,

gelijk de natuur zich blijft hervormen.

 

Wees uzelf nabij, telkens weer.

 

 

lijn5.gif11 juli 2016

 

Vredelievend zijn

 

 

 

Vrede hebben met en in uzelf

is een genadeschenking tot uw eigenheid.

 

Vredelievend zijn tot de ander

maakt de weg vrij

om de ander waarlijk te ontmoeten.

 

Door hierin waarlijk het voorbeeld te zijn,

zo worden velen herinnerd

aan wat Vrede waarachtig inhoudt.

 

Zo wees in vrede met uzelf als eerste

opdat zó het licht door uw ogen, hart

en handelen doet blijken.

 

Waarop het veld wat u alzo aanraakt

zich doet erkennen en vrede alom wordt uitgedaagd

om zichzelf weder te vestigen.

Opdat ware verbondenheid haar kracht herwint.

 

Zo, ga in vrede en wees vredelievend

ook daar waar de onmacht van de ander zich toont.

 

 

 

lijn5.gif4 juli 2016

 

Vergevingsgezindheid

 

 

 

In het licht van uw ontwikkeling

is het van belang

al het oude niet alleen tot leven te brengen

maar evenzo tot vergeving te komen.

 

Vergeving is een daad van erkenning van het eigene

en vergiffenis schenking tot de ander.

 

Dit om alzo de waarde van wat was

waarachtig te maken

en zo tot verlossing te komen.

 

Want zie, om het nieuwe te omvatten

dient het oude in vergankelijkheid te worden gebracht.

 

Help uzelf daarom telkens weer

om uw eigen brug in deze over te gaan

door vergevingsgezindheid in uzelf op te laten staan

en uw innerlijke rijpheid te volgen.

 

Beluister in alle dagen wat u in deze kunt doen,

opdat vernieuwing uw metgezel kan zijn.

 

 

 

lijn5.gif1 juli 2016

 

Vertrouwen

 

 

 

In het leven dat u leidt,

is het van wezensaard telkens weer

uw vertrouwen aan te spreken.

 

Vertrouwen is uiting geven

aan uw eeuwige verbondenheid

door alle tijden heen.

 

Zij is de graadmeter

onder alle uw pad kruisende aangelegenheden.

 

Uw trouw zijn aan uw vertrouwen

maakt uw verbondenheid met uw Geest helder.

Besef dat uw lerendheid daarmee verbonden is.

 

Want zie, daar waar u uw vertrouwen voorop stelt

boven uw bekommernissen en onzekerheden,

u uw fysieke, psychische en geestelijke gesteldheden

doet oplichten

en uw zelfhelende vermogens doet aanwakkeren.

 

Zo, vertrouw uzelf in uw eigen handen

om zo uw licht meer te laten schijnen

in alle opzichten.

 

 

 

lijn5.gif27 juni 2016

 

Verdraagzaamheid

 

 

 

Help uzelf om meer in verdraagzaamheid te geraken.

Bezie de ander niet als ongelijken

maar zal mede broeder of zuster.

 

Geloof in het gegeven dat uw voorbestemdheid

ook deel uit maakt van de ontmoetingen alom.

 

Want het is uw lerend vermogen

dat wordt aangesproken en aangezet

om u tot alles te verhouden

en in verdraag-zaamheid te geraken.

 

Medemenselijkheid, warmte en liefdesgetuigenis

zijn de ingrediënten om waarlijk uzelf terug te vinden

en verdraagzaamheid te openbaren.

 

Zo, zie niet meer om maar ga recht vooruit,

wetende dat u in alles gespiegeld krijgt

wat in u tot wasdom gebracht mag worden.

 

Om zo dát deel van de liefde te herenigen in uzelf

en zo voor het geheel.

 

 

lijn5.gif23 juni 2016

 

Gelukkig zijn

 

 

 

Ieder mens heeft een innerlijk weten

en opwekkende behoefte

zichzelf gelukkig te weten.

 

In het besef deel te zijn van het grote geheel,

is het dan ook van belang

zichzelf deelbaar op te stellen.

 

Geluk en gelukkig zijn maakt deel uit

van uw oorspronkelijk ervaren

dat alles goed kan zijn.

 

Dat onvoorwaardelijkheid van liefdesbetuiging

en getuigenis in u innerlijk bekend is.

 

Besef dan ook dat voorbij alle bekommernissen

die uw pad kruisen er immer licht schijnt.

 

Door innerlijk contact te maken met uw ziel

en van daaruit uzelf en de ander blijvend te ontmoeten,

zo zal u de reikwijdte van uw energieveld

van licht en liefde weer ervaren en omarmen.

 

Er is geen berg te hoog om alzo de top

van uw eigen gelukservaren vorm en inhoud te geven.

Want zie, u bent meer dan uw aardse leven u vertelt.

 

Zo, geef gelukkig zijn  een kans

vanuit het midden van uw eigenheid

waar de rust en liefde gehuisvest is.

 

 

lijn5.gif17 juni 2016

 

Verbijzonderen

 

 

 

Voorbij de alom gelijkenissen van de mens,

bent u uniek in uw zijnsgesteldheid.

 

Het is daarom van dienst

uzelf meer en meer te verbijzonderen,

opdat u ten diepste en tegenoverstaande de ander,

uw ware zelf  leert herontdekken.

 

Zie uzelf aan telkens weer

in hoeverre u recht doet aan het eigene.

 

Ervaar de verschillen waarlijk

als waardevol en complementair aan de ander.

 

Ervaar uzelf niet als meer of minder,

ook bij hoegenaamde afhankelijkheid.

 

Blijf uzelf zien als groeiende

naar dieper besef van rechtschapenheid

ook bij uw menselijke teruggang

in zowel psychische als fysieke hoedanigheid.

 

Want zie, alles is u gegeven

om voorbij de uiterlijkheid ervan

tot beleving te komen

van uw ware afkomst en heengaan.

 

Bewaar daarom uzelf

in het bijzondere van het eigene ,

hoe dan ook.

 

 

 

lijn5.gif13 juni 2016

 

Vernieuwing

 

 

 

Vernieuwing ontstaat dán

wanneer u zichzelf bemachtigt

met innerlijke rust en vredigheid.

 

Want zó bent u in staat

te doorschouwen wat werkelijk gaande is.

 

Beluister daarom uzelf

en beluister vooreerst de ander

opdat u werkelijk verstaander wordt.

 

Oordeel en veroordeel niet

want zó wendt u zich af

van de waarde en waarheid van het gegevene.

 

Zie niet meer toe

maar handel overeenkomstig

wat de liefde u te vertellen heeft,

zonder meer.

 

Inhouding van respect

maakt dat verbindingen hun taak verliezen

en onmacht en macht hun voordeel doen.

 

Geef elkaar de ruimte voor het eigene,

opdat vanuit een nieuw perspectief

vernieuwing haar weg kan bereiken

en vervolgen.

 

Zo, wees elkaars medereiziger,

opdat niets verloren kan gaan

van ieders bijdrage aan uw wereld in verandering.

 

 

 

lijn5.gif10 juni 2016

 

Natuurlijk

 

 

 

Van nature heeft u alles in zich

om tot ontwikkeling te komen,

zowel in uw aardegang als in de Geest.

 

Door oorzaken, omstandigheden zowel van buitenaf

als innerlijke ongerechtigheden,

zo weerhoudt zich menigmaal de natuurlijke gang.

 

Het is u weliswaar gegeven,

in uw eigen maat van ontwikkeling,

dát te doorgronden wat maakt dat u vrij komt

en gezaghebbend een nieuwe fase binnentreedt.

 

Help uzelf en de ander en uw leefklimaat

om vanuit het eigen beleven opwaarts gericht te zijn

naar de vernieuwing welke u voorgaat.

 

Bezie de omstandigheden niet als vijandig

maar vanuit een natuurlijke gang van evenwichtzoekende.

Opdat zó de reikwijdte van uw inzet vergroot zal worden,

zowel voor uw eigen ontwikkeling als van de omstandigheid.

 

Zo, waak over uw natuurlijke eigenheid

opdat u zich herkent weet

en zo meer kan doorschouwen

wat de buitenwereld nodig heeft

in háár natuurlijke gang.

 

Vetrouw uzelf daarin.

 

 

lijn5.gif6 juni 2016

 

Eerbaar

 

 

 

En zie, uw leven is úw leven.

In uw geboorte ligt een ering

voor het leven wat u aanvangt.

 

In het vervolg ontmoet u vele zaken

en ervaart u de verschillen

welke u hoegenaamd afhouden

van uw ware zelf.

 

Weet echter dat in al wat u ziet,

ervaart en meemaakt,

middels uw bijdrage aan gerichte ering aan dit gegevene,

u zichzelf vrijmaakt en innerlijk terug zult vinden

in uw ware betekenis.

 

Eer daarom uw ouders, eer uw naasten

ook al lijkt de schijn tegendraads.

Want een ieder inclusief uzelf

bestaan uit een hoger doel

dan kan worden overzien.

 

Zo, wees eerbaar aan dit gegeven,

niet uit onderdanigheid

maar als rechtsprekende en vervullende van wederzijds begrip,

liefde en voortvarendheid in verbondenheid.

 

Want zó zult u zichzelf terugvinden

als bewijs van het goede

wat immer zal ‘overwinnen’.

 

 

lijn5.gif3 juni 2016

 

Wispelturigheid

 

 

 

Een ieder van u kent wel

uw staat van zijn in wispelturigheid.

 

Gevoelens, meningen, afwezigheid van inzet,

ongeloof en geloof,

allen brengen en veroorzaken bij tijd en wijlen

wispelturigheid in u.

 

Weet echter dat in het wikken en wegen in deze

u recht doet aan uw ontwikkelingsgang

welke in de regel uw hele leven voortgaat.

 

Besef daarom dat het een gebaar van ordening is

om wispelturigheid te beleven

als bedoeling van omgang met vernieuwing van de geest in u.

 

Er wordt evenwel van u gevraagd

om wispelturigheid ook bij de ander in respect te bezien.

Want een ieder is lerende zichzelf te herontdekken

en tot uiting van Zijnskracht te geraken.

 

Bemoedig dan ook elkaar om deze  Zijnskracht te ervaren

zonder afwijzing van wispelturig gedrag en gevoelsbeleving.

 

 

 

lijn5.gif

30 mei 2016

 

Voldoening

 

 

In het doen laat u zien

waartoe u in staat bent.

Voldoening ervaren in het doen

is een ware zegen.

 

Weet echter dat in vele zaken die u verricht

voldoening uit zal blijven

wanneer u zich niet wezenlijk verbindt

met het gegevene.

 

Het is dan ook van belang telkens weer

te bezien of en in hoeverre het gegevene

waarlijk door u ontvangen is ook nog in het nu.

 

Ervaar zo dieperliggende waartoe u

uzélf weet opgeroepen

ook voorbij het hoegenaamde eigen belang

of voorzienend van enkel geldelijke drang

of financiële inkomsten.

 

Verman u met het weten

dat u voldoening dán kan ervaren

wanneer u liefde ervaart en inzet

in wederzijdsheid van begrip en mogelijkheden.

 

Verlaat uw inhouden en bekommer uzelf

over uw eigenheid

welke immer het gemeenschappelijke zoekt

en recht wil doen aan wie ú zelf bent.

 

Uw keuze in deze is úw keuze.

 

 

lijn5.gif27 mei 2016

 

Geloven

 

 

 

Geloven is voorbij de beperkte kennis treden

van uw weten.

Waarachtig geloven is het betreden van het

zichtbaar onzichtbare.

 

Weet echter dat geloven meer inhoudt

dan wat u kunt bevroeden.

Want zie, waar uw kennis en weten ontbreekt,

zo zal geloof u dichterbij brengen

naar wat werkelijk mogelijk is

en het hoegenaamd onbereikbare bereikbaar worden.

 

Want zie, alles is reeds gekend

en alles is reeds gehoord,

opdat u zich zal richten naar het goede

vanuit het eigen ge-weten

wat samenvalt met uw verbondenheid met het licht,

welke met uw eigenheid in de Geest samenvalt

en samenwerkt om zo in alles u allen voor te gaan.

 

Zo, geloof niet in uw eigen beperking en beelden,

opdat zó u uzelf blijft misverstaan.

Bezie uw goddelijke voorgangers tegen dit licht.

 

 

 

lijn5.gif13 mei 2016

 

Vernieuwing

 

 

 

Door alles heen is er vernieuwing gaande.

Weet dat ook u gevraagd wordt

uw eigen vernieuwing waar te maken.

 

Laat u dan ook niet meer misleiden

door hoegenaamde gezaghebbende

en gezagdragers welke zich anders voordoen

dan wat er waarachtig gaande is.

 

Ontmoet uw eigen geestelijk inzicht

voor wat u zélf in vernieuwing voor úw eigenheid

kan bewerkstelligen.

Opdat u waarachtig zélf drager wordt

van vernieuwing die nodig is.

 

Help uw naasten hierbij

door in zuivere bewoording onomwonden

uw zijn neer te leggen,

zonder terughouding van uw bevoelde waarheden.

 

Want zó zal vernieuwing worden aangespoord

en bekrachtigd worden ook door u en u allen.

 

 

 

lijn5.gif9 mei 2016

 

Mededogen

 

 

 

Lieve mens, heb mededogen met uw omgeving.

Heb mededogen met dat wat in uzelf gaande is.

 

Mededogen bewerkstelligen geeft ruimte

aan nieuwe mogelijkheden

en de verstaanbaarheid van allen.

 

Want zie, juist nu wordt van u gevraagd

om voorbij de angst en onzekerheid

uzelf en de ander te herontdekken

en vooringenomenheden los te laten.

 

En evenzo nieuw licht te laten schijnen

en toe te laten in het besef

dat nieuwe wegen pas dan zichtbaar worden

wanneer mededogen en respect in u

de leidraad worden van uw handelen.

 

Geef uzelf de veerkracht en overtuiging mee

dat uw bijdrage iwaarlijk tot verandering

en vernieuwing zal leiden,

daar waar mededogen uw metgezel is.

 

 

 

lijn5.gif29 april 2016

 

Inkeer

 

 

 

Kom tot inkeer.

Besef dat in de veelvragendheid van het leven, úw leven,

tot inkeer komen u waarlijk helpt bij wat gaande is.

 

Inkeren houdt in om in uw diepte innerlijk gewaar te worden

dat u en de ander meer bent dan de omstandigheden.

 

Dat u allen op weg bent om tot bevrijding te komen.

Bevrijding van de onvermogens en innerlijke

en uiterlijke strijd en verzet.

 

Tot inkeer komen is een weg vrijmaken

om gezamenlijk zijn nieuwe kansen aan te reiken.

 

Want zie, alles is bedoeld om uw geesteszijn

voorop te laten gaan in uw bewustzijn en in uw handelen.

Geloof in het goede helpt u daarmee.

 

Want zie, u bént van het goede en een ieder is diep wetende

wat het goede is om te doen,

ook al is de schijn van het goede niet of niet meer zichtbaar.

 

Vertrouw uzelf in deze waarachtigheid,

opdat u verder ziet dan u voorgespiegeld wordt.

 

 

lijn5.gif25 april 2016

 

Recht doen

 

 

 

Weet dat u beschikt over een geweten

welke u in staat stelt

waarlijk recht te doen.

 

Recht te doen aan wie u bent.

Recht te doen aan uw medemens

en recht te doen aan alle levende wezens.

 

Bezie daarom uw handelen en bevraag uzelf

waar u zich wezenlijk op richt

in úw recht doen aan dit al.

 

Recht doen in de betekenis van rechtschapenheid

en bestaansrecht biedend.

Aan waardevolle ontmoeting

en respect voor het eigene van eenieder.

 

Eerbied voor de verschillen tussen u en de ander.

Openheid in beluistering en waarlijk in verbinding staand

voor het gemeenschappelijk optrekken en belang.

 

Want zie, de wereld vráágt om u,

om zó recht te doen aan uw ware eigenheid

en liefde toevoeging.

Bezie zo alle dagen.      

 

 

 

lijn5.gif18 april 2016

 

Dienstbaar zijn

 

 

 

Dienstbaar zijn aan uzelf

is een daad van liefde.

 

Dienstbaar zijn aan de ander

maakt de weg vrij om waarlijk

lief te hebben.

 

Dienstbaar zijn kent haar mogelijkheden

en haar grenzen.

Want zie, voorbij de diensten die u verricht

ligt een wereld van bevestiging en/of ontkenning

van het eigene wat ú ‘nodig’ heeft.

Zo ook waartoe de ander zichzelf dient op te richten.

 

Zo, wees waakzaam opdat u uw energie

tot  het juiste richt.

 

Stel u open voor nieuwe toevoeging van hulp en bereidheid

enkel vanuit het hart ingegeven.

Opdat uw stroom van liefde haar bereik kan vervullen.

 

Want zó zal uw dienstbaar zijn vergroot worden

zonder meer te hoeven of willen doen.

 

 

lijn5.gif15 april 2016

 

Vredigheid

 

 

 

Vrede is u gegeven

en uit de ware liefde bent u opgestaan.

 

Weet dat u uw eigen vredigheid immer kunt ontmoeten

en inzetten daar waar u de stilte van het moment verkiest

boven de onvrede en hectiek

die u daar ogenschijnlijk van af wenst te houden.

 

Bezie uzelf als vredesbemiddelaar

tussen uw eigen hartsuitdrukking van liefde

en de tegenkracht die u regelmatig parten speelt.

Bezie dit zowel innerlijk als in de buitenwereld.

 

Besef dat in alles bespiegeling van de ziel werkzaam is

om zo dichter bij uw eigen kern van zijn,

van waarde en waarheidsgetrouwheid te geraken.

 

Want zie, dáár vindt de heling plaats van dat

wat u innerlijk in uzelf in neutraliteit wenst te brengen.

Dit om zo ook het veld om u heen van dienst te zijn

welk evenzo nog verblijft in het licht of in het donkerte.

 

Ontmoet zo in uzelf beide polen van gerechtigheid,

opdat zij in elkaar kunnen vloeien in het licht van uw aangezicht,

en zo in de alom vredigheid kunnen worden opgenomen.

 

 

 

lijn5.gif11 april

 

Daadkracht

 

 

 

Daadkracht is u gegeven

om het juiste te doen

en op te staan voor dat

wat in onrecht plaatsvindt.

 

Bezie daarom wat u vermag te doen

om onrecht en gerechtigheid

plaats te laten vinden.

 

Weerhoud u van het voeren van strijd daarbij,

want zij is u onwaardig.

 

Volhard in uw spreken

en toon in zuivere bewoordingen

waar u zich in bezorgdheid toe verhoudt.

Doe dit voorbij het eigen belang.

 

Laat zo zien dat uw dienend vermogen

samen gaat met uw daadkracht en liefdesovertuiging.

 

Want waar u uzelf inzet

vanuit ware dienstbaarheid voor het algemene belang,

zo zal uw daadkracht samenvallen met de verstaanders.

Opdat zó het gemeenschappelijke zich doet tonen.

 

Beantwoord uw daadkracht telkens weer.

 

 

lijn5.gif1 april 2016

 

Ontmoeten

 

 

 

Ontmoet degene

die u innerlijk bent geworden.

Ontmoet van daaruit de ander

die evenzo in verandering is opgestaan.

 

Bezie de tijd van weleer

als opgang tot vernieuwing.

 

Ontmoet wat in het nu tot u komt

met open vizier en ontmoetingsbereidheid.

 

Want zie, al het oude, al het verworvene

vragen nieuw licht.

Ontdoe u daarom van al wat u nog vasthoudt.

 

Bevoel in u wat geen opgang meer biedt.

 

Bevrijd u van onverwerkte aangelegenheden

enkel nog door vergeving en bekenning

van uw eigen bijdrage

en vanuit lering die u nodig had.

 

Want zó zult u bevrijd en bereid zijn

om uw toekomst waarlijk anders te ontmoeten.

 

 

 

lijn5.gif29 maart 2016

 

Verbondenheid

 

 

 

Een ieder van u heeft de keuze

én de mogelijkheid zich te verbinden.

 

Zich verbonden weet, doet u beseffen

dat er meer is dan de verkozen eenzaamheid

en/of het eigen belang enkel voorop te stellen

 

Toon daarom de moed en uw kracht

om uw verbindingen aan te scherpen

voorbij uw ingehoudenheid.

 

Laat deze keuze vóór gaan

op enkel uw afzondering

en innerlijke ontoegankelijkheid.

 

Geef uzelf de vrijheid om deelachtig te zijn

en in ontmoeting te staan met uw medemens.

 

Want zie, zó zal heling tot uw ziel plaatsvinden,

zonder meer.

En zó zal ook de ander zich geweten weten

in uw naam.

 

 

 

lijn5.gif24 maart 2016

Weet u aangesproken

 

-      weet u aangesproken
door dat wat in de wereld gaande is

-      weet u aangesproken

door dat waar de grote mogendheden zich op laten voorstaan

-      weet u aangesproken in uzelf
op wat u wenselijk acht, maar het doen u moeite geeft

-      weet u aangesproken waar het de dieren en het milieu aangaat

 

Want zij zijn het die in hun zijn

getuigenis afleggen van wat er gaande is.

 

Spreek waar u kunt spreken.

Bevestig wat bevestigd of ontkend wordt.

Sta in het goede omwille van het onheil

wat over de wereld waaiert.

 

Door ontkenning van wat u te zien krijgt,

groeit het uit.

Door inzicht te krijgen hierin

en door uzelf in de hernieuwde daad te plaatsen,

zo recht u wat krom is

en volhardt u er in, uw Zijn in liefde te plaatsen.

 

Enkel door in bewustheid de liefde

voor de onvrede te plaatsen

zal de macht gebroken worden

die in alles verwarring schept.

 

 

lijn5.gif21 maart 2016

 

Vergeven

 

 

 

In de weg die u gaande bent,

wordt u gevraagd tot uitzuivering te komen

van het geleerde.

 

Zo wordt ook van u gevraagd

vergeving in uzelf te activeren.

 

Want zie, tegen het licht van uw geworden

zult u door het aangedane heen

tot verlossing dienen te komen.

 

Enkel door vergeving tot uzelf

en de ander, helpt u daarbij.

Want alles heeft zijn keerzijde

om tot volwaardigheid van zijnskracht te geraken,

zowel in de stof als in de Geest.

 

Om tot vergeving te komen dient u te beseffen

dat ware liefde ontstaat

daar waar u uzelf in liefde doet raken

en vergeving u deelgenoot is.

 

Weet dat in het aardse u niet geheel in staat bent

alles tot uw leven en het leven buiten u te overzien.

Echter u als mens bent wél in staat,

onder alle omstandigheden tot vergeving te komen.

 

Want u bent meer dan het aangedane.

Véél meer.

 

 

 

lijn5.gif14 maart 2016

 

Nederigheid

 

 

 

Veel is en wordt u gegeven

in het belang van uw ontwikkeling,

zowel in de stof als in uw geestelijk zijn.

 

In al wat tot u komt is het daarom van orde

om uzelf telkens weer te bezien

tegen het licht van uw ware dienstbaarheid tot het geheel.

Want u behoort het geheel toe.

 

Gemeenschapszin en uw ware betrokkenheid

vanuit nederigheid in te zetten,

maakt in u en de ander dát vrij

waardoor haar doel tot eenheidsbevordering

meer in bereik komt.

 

Weet dat u allen op weg bent

om hoe en waar dan ook

uw bijdrage tot de eenheid  in te zetten.

 

Verbindt u daarom in nederigheid van betoon

en met de kracht van liefde u gegeven tot uw medemens,

opdat ook uw medemens verstaander wordt

van wat liefde vermag te doen.

 

Zó zullen grenzen doorbroken worden

zowel in het klein als in het groot.

 

 

 

lijn5.gif11 maart 2016

 

Verbondenheid

 

 

 

Verbondenheid, verbonden zijn met uw medemens

doet recht aan uw eenheidsbeleving.

 

Bemerk in u wat u tegenhoudt

en bezie zo wat u zélf kunt doen

om uw hand uit te steken.

 

Laat uzelf roepen om hoe en waar dan ook

u verbindende kwaliteiten in te zetten.

 

Want uw aarde is waarachtig in ontwikkeling

om door de afgescheidenheid en verschillen

heen te breken.

 

Want het is het eenheidsbewustzijn

die u allen vraagt en waarlijk uitnodigt

om uw steen bij te dragen.

 

Kom daarom naar buiten,

voeg uzelf toe in betrokkenheid.

Treedt voorbij de angsten die gekweekt werden.

Ontdoe u daarvan in rechtschapenheid.

 

Want uw toekomst heeft u immer in eigen handen.

 

 

 

lijn5.gif7 maart 2016

 

Vertrouwen

 

 

 

In het leven u gegeven,

is de weg naar bevestigend vertrouwen in uzelf

van wezensaard.

 

Want vertrouwen hebben in,

maakt de weg vrij om waarlijk in liefde te gaan.

 

Vetrouw dan ook uw eigen kwaliteiten.

 

Vetrouw voorbij de uiterlijkheid der dingen

en gebeurtenissen erop dat u waarachtig antwoorden zult

en kunt krijgen op het vragende in u.

 

Daar waar u in mededogen en oprechte nederigheid uw

dienend vermogen aanzet tot heling van dat wat tot u komt,

zo zal er dát geschieden wat al dan niet wenselijk is.

 

Want zie ook ú bent deel van het grote geheel

waar onvoorwaardelijkheid van liefde

haar weg wenst te herkennen en uit te beelden,

in vertrouwen van het eigene

en in vertrouwen tot de ander.

 

Want zie, een ieder is tot vertrouwen

en verandering in ontwikkeling gesteld.

 

 

lijn5.gif4 maart 2016

 

Opgeheven

 

 

 

Lieve mens, versta uzelf van binnenuit.

Alles is u gegeven om uzelf zichtbaar te maken

tegen het licht van uw betekenis in het leven.

 

Want zie, u zélf heeft dát eigene

in zich waarvoor u bedoeld bent.

Ga daarom met  opgeheven gemoed

uw nieuwe verworvenheden tegemoet.

 

Al het oude en oneigenlijke wat geen gelding meer heeft,

verlaat deze, opdat u uzelf rechtstreekser verbonden weet

met het nu en uw eigenheid van opdracht u gegeven.

 

Want alle leringen die u geboden zijn

vragen u om uzelf op te heffen

vanuit heling en toekomst bestendiging.

 

Ontsla u evenzo van onzekerheid voor wat komen zal.

Recht uw rug en ga in vrede en liefde,

uzelf toerustend in verbondenheid met uw medemens.

 

 

lijn5.gif29 februari 2016

 

Kansen

 

 

 

In uw loop in het leven worden u vele kansen

tot verrijking van uw gevoelsleven aangereikt.

 

Weet dat u in staat bent telkens weer

om uw loop te wijzigen daar waar u uzelf

onder ogen bent gekomen.

 

Versta dan ook uzelf als lerend wezen

en bezie telkens weer waartoe u uitgedaagd wordt.

 

Heroverweeg uw keuzemogelijkheden,

wat te doen en wat aan de vergetelheid

gelaten kan worden.

 

Wat geweest is, valt in het nu buiten uzelf in de aarde,

daar waar u uzelf herschikt en uw kansen benut

in het heden en in haar vervolg.

 

Zo, biedt uzelf de kans en de gelegenheid

opwaarts te gaan door gezond te leven,

de natuur, het natuurlijke in u meer eigen te worden

en de gemeenschap als waarlijk waardevol te zien

en te beleven.

 

Doe dit vanuit zuivere intentie,

opdat uw kansen niet voorbij laat gaan

in herstel wat tot u komt.

 

 

lijn5.gif26 februari 2016

 

Bevlogenheid

 

 

 

Er is veel wat u ogenschijnlijk tegenhoudt

om uzelf in het licht te zetten.

Vele ervaringen bent u rijk

om dit alzo in uzelf te bevestigen.

 

Weet echter dat in een ieder licht brandt.

Want zie u bént van het Licht.

Geef vanaf nu uzelf dit mee

en bevestig uw waarde en bekwaamheden

tegen het licht van uw bestaansrecht.

 

Herroep wat u is aangedaan.

Bezie dit al vanuit uw eigen lerendheid

naar het gewaar worden

van uw eigen innerlijke bewogenheid

om ziende te worden

welke waarachtige bijdrage u in u draagt.

 

Laat de ervaringen en de ander

in u versmelten in de liefde voor uzelf.

Want zie, alleen zó zult u opstaan

om helend en steunend

uw bevlogenheid tot verandering en vernieuwing

te herkennen en in uzelf te bekwamen.

 

 

lijn5.gif22 februari 2016

 

Ontvouwen

 

 

 

In alles wordt u getoond wat in waarde,

waarheid of anderszins gaande is.

Niet alles wat tot u komt is van waarde voor u.

 

Zeker, uw lerend vermogen past zich aan,

aan dat wat u raakt.

Weet echter dat hieraan voorbij,

vernieuwing gaande is, ook in ú.

 

Want daar waar uzelf een scheiding kan maken

in uw denken, voelen en handelen

bij hetwelk wat niet meer dienstbaar is aan u,

zo veroorzaakt u een ander veld van bewustheid

en opwaartse gang.

 

Laat hierbij uw vertrouwen zich ontvouwen

in openheid en met open vizier.

 

Spreek u vrij uit zonder terughouden,

niet om uw gelijk te bewijzen

maar juist om dát in waarheid

en waarde te laten ontvouwen wat nodig is

vanuit een nieuwe fase in uw wereld van verandering.

 

 

 

lijn5.gif19 februari 2016

 

Doekracht

 

 

 

Ieder van u heeft doekracht in zich.

Deze te ontwaren voorbij het denken over,

maakt u sterk en zichtbaar.

 

Treedt daarom voorbij de vertwijfeling

van wel of niet doen van wat tot u komt.

 

Laat u werkelijk raken vanuit een weten

dat uw bijdrage er werkelijk toe doet.

 

Door u waarlijk oprecht te verbinden

met wat u geboden wordt,

zo zult u bemerken dat ook anderen

zich aan zullen sluiten.

 

Besef dat het eigen weten enkel vorm kan vatten

wanneer het doen zich in u openbaart.

Gaandeweg zult alzo u merken

welk belang daarmee gediend wordt.

 

Niet alles behoeft op haar effect of resultaat

voorshands bekend en geweten worden.

Want zie, enkel door uzelf in de waagschaal te brengen

voorbij de vasthoudende overwegingen,

brengt u uzelf voorwaarts in vernieuwing.

 

Weet dat het oude waarlijk haar rol gespeeld heeft.

Het nieuwe vraagt u om aldoende op te staan

in doen voorbij het laten.

 

Vertrouw uw nieuwe weten in Mijn handen.

 

 

 

lijn5.gif15 februari 2016

 

Bejegening

 

 

 

Lieve mens, u allen zijn op weg

om in eenheid te geraken.

Want u bént van de Eenheid.

 

Door uw eigen afgescheidenheid

blijvend voor te staan,

zo zal er geen vredegang op gang komen

en zal verdeeldheid en onzuiver handelen

daar zijn.

 

Bejegen elkaar vooreerst als waarlijk gelijken.

Gelijken van een ieder in ontwikkeling.

Gelijken in de leer van zelfkennis vergaring

over wat werkelijk in liefde is

en waartoe de liefde in staat is.

 

Zie daarom uzelf aan

en volg uzelf in de dag,

welke daden van liefde ú laat liggen

en welke u uitdraagt.

 

Leer zo voorbij het oordeel te gaan staan,

opdat u zelf in verbinding treedt

met zij die u pad kruisen

in waarlijke toenadering

en liefdesgetuigenis.

 

 

lijn5.gif12 februari 2016

 

Bouwen

 

 

 

Weet dat er een vragende oproep ligt besloten

in al wat gaande is.

Het is een oproep om waarlijk stil te staan

bij uw eigen besef van rechtvaardiging.

 

Volsta daarom niet alleen met hulp te bieden

in materiële zin waar nodig.

Maar besef ook dat uw innerlijk besef en groei van ú vraagt

om in zuiverheid voor een gemeenschappelijk belang te gaan staan.

Waarin respect waarmaken in verbinding met uzelf

én uw naasten voorop mag gaan.

 

Ontmantel uw hoegenaamde betrokkenheid enkel vanuit het woord.

Besef dat uw innerlijke én uiterlijke doelgerichtheid

op waarlijk integratie van ‘de verschillen’

van wezensaard is aangebroken.

 

Bouw daarom aan deze nieuwe gemeenschap in wording

en verlaat de begrenzingen welke in toenemende mate worden opgeworpen.

Want voor waar, deze zullen meer kwaad dan goed doen.

 

Úw hulp wordt gevraagd voorbij uw eigen grenzen

waarlijk in ontmoeting te gaan.

Zó bouwt u mee aan een nieuwe wereldorde.

Úw bijdrage hoe klein ook is van wezenlijk belang.

 

Hecht daar aan.

 

 

lijn5.gif8 februari 2016

 

Vermoeidheid

 

 

 

In en om u is veel gaande.

De gevoelswaarde te ontdekken

van al wat tot u komt,

maakt vermoeidheid in u los

daar waar u grip wilt krijgen

op wat u te doen staat

of wenst te veroorzaken.

 

Besef echter dat voorbij uw kennen en inzet

een totale wereldverandering gaande is

en alzo veel voorbij uw denken, voelen

en weten geschiedt.

 

Deze algehele verandering is nodig

om uw mensheid als het ware te risetten,

opdat herkenning van het ware eigene

en het gemeenschappelijke belang plaats zal vinden .

 

Want zie, u allen bent op weg

om door alles heen uzelf zowel in de stof

als in uw ware geestelijke besef

te manifesteren vanuit de liefde waartoe u behoort.

 

Laat daarom uw vermoeidheid een teken zijn van

én ongemak én herstel van uw beeld en weten

van uw eigen deelgenootschap van de wereld,

uw wereld in verandering.

Wees ermee in liefde en betrokkenheid.

 

Zó zult u zichzelf hervinden

en uw eigen vernieuwing gestalte geven

voorbij de onderdrukking van uw vermoeide geraaktheid.

 

 

lijn5.gif18 januari 2016 

 

Ontvouwen

 

 

 

Lieve mens,laat uw toekomst zich ontvouwen

langs de weg der geleidelijkheid.

 

Besef dat u deels verantwoordelijk bent

en deels in overgave

van wat tot u komt.

De juiste verhouding daartoe te vinden,

staat gelijk aan de gift

die u alzo mag ontvangen.

 

Niet alles wat u ziet, vindt

en ervaart is de waarheid

voor u en over u.

 

Dit beseffende, vraagt aan u

om waarlijk uw eigen voelen

en weten te gebruiken bij iedere stap

die u wenst te maken.

Waarbij de overgave en de genietenswaardigheid

voorop mogen staan.

 

Want zie, ondanks en dankzij wat u treft,

leeft u niet voor niets

en niet alleen in bekommernis.

 

Zo, bescherm uzelf tegen de onmacht

en aanraakbaarheid van tegenspoed.

Laat uzelf op met het weten

dat zich alles anders doet ontvouwen

dan u zélf alleen kan bevroeden.

 

Sta uzelf daarom toe

uw overgavebereidheid kracht bij te zetten,

opdat het Ontvouwen haar werk kan verrichten.

 

 

 

lijn5.gif8 januari 2016

 

Troost

 

 

 

Troost u met het gegevene

dat uit alles waarheid wordt geschreven.

Zelfs in het hoegenaamd onoverkoombare

zal troost u helend middel zijn.

 

Want zie, voor het leed,

de schaduw van het leven,

biedt troost de genade van begrip,

vrede en vergeving.

 

Bezie dan ook de tijdelijkheid van al wat is

door de ogen van deze genadezang.

 

Herroep in u uw eigen mogelijkheden

om troost tot u te nemen,

door uzelf in liefde te omarmen

en het aangedane in troost te dragen.

 

Geef zo uzelf vrij in behoeding van de tijd u gegeven.

Want u bent meer dan het verdriet

en de onmacht welke toetreden

om de waarde van de genade troost te beleven.

 

Zij is u dienaar in de Geest.

 

 

 

lijn5.gif4 januari 2016

 

Stilstaan

 

 

 

Lieve mens, sta stil

bij wat u dagelijks ontmoet.

 

Overdenk in stilte hoe uw dagen zijn verlopen

in het besef wat uw bijdrage in liefde is en is geweest.

 

Betrek daarbij ook uw denken over,

opdat u zichzelf reinigt van onbedachtheid.

 

Laat u zo ook in met uw ware bevoelde onmacht of schuldbesef,

opdat u daaraan voorbij kunt treden

door kleurbekenning in uw maat van liefhebben.

 

Sta stil bij onterechte reacties

en bevooroordeelde stellingnames.

Geef uzelf daarin toe, niet als verwijt

maar als gift naar de ander en uzelf

om alzo tot reiniging en opwaardering

van uw bewogenheid en medemenselijkheid te geraken.

 

Want zie, daar waar u stilstaat in afstemming tot uzelf,

zo volgroeit in u uw ware liefdesverbondenheid.

 

 

lijn5.gif28 december 2015

 

Waardigheid

 

 

 

Ieder mens vertegenwoordigt

zijn eigen waarde.

Ontmoet uzelf en de ander dan ook

in waardigheid.

Opdat zo een ieder

recht wordt gedaan.

 

Beleef elkaar vanuit deze hoedanigheid

ook al verstaat u de ander

in zijn gebruiken en zienswijze niet.

 

Ontmoeten is een hoog goed.

Want in de ontmoeting

vermengen zich de zielsuitingen

als symbool van liefdesuitwisseling

in de maat die het mogelijk maakt

vrede toe te laten.

 

Ontmoet elkaar dan ook

in open oprechtheid

om samen voort te gaan,

belangeloos en in vertrouwen.

 

Opdat u allen ziende wordt

wat de meerwaarde is

die op zich wacht om toe te treden

om haar rol te doen vervullen.

 

 

lijn5.gif25 december 2015

 

In Vrede gaan

 

 

 

Ontmoet uzelf in vrede,

want vrede is u gegeven.

 

Open uw hart

om alzo vrede meer toe te laten

in het laten raken en omarmen

van wat tot u komt.

 

Want zie, wie het vredelicht toelaat

hij bekrachtigt het veld van het doorbreken

van impassen van ongerechtigheid

en opgehoopte stoornissen,

zowel in zichzelf

als in de wereld om hem heen.

 

Vetrouw uw zijn in uw eigen handen,

geest en hartsverbondeheid met de mensheid.

 

Want zie, u bént van de Geest

die vrede en onvrede draagt

en doet versmelten,

waar verbondenheid haar kracht hervindt.

 

Zo, ga in vrede in alle dagen,

opdat u zult zien

dat u bereikbaar wordt

en anderen evenzo gezien

en geweten worden

in hun gaan in en voor de Vrede.

De Vrede die alles, ja alles heelt.

 

 

 

lijn5.gif21 december 2015

 

Betekenisvol zijn

 

 

 

Lieve mens,

weet dat u betekenisvolheid in u draagt.

Want zie, u bent meer dan u zelf

vermag te zien en te weten.

 

Uw bijdrage aan het geheel ligt

niet alleen in uw doekracht

maar evenzo in uw overdracht

van betrokkenheid in uw hart.

 

Besef dat daar waar u zich werkelijk laat raken,

de weerslag van het raken

over velen uitwaaiert.

 

Besef evenwel dat het kleinste gebaar

in woord en daad evenzo velen doet bereiken.

Zo, wees niet afstandelijk en ongeroerd.

 

Toon uw bewogenheid opdat uw betekenisvolheid

zich doet vullen en vervullen.

Want dit is nodig om tijden en situaties te keren

en alzo medemenselijkheid nieuw leven in te blazen.

Want velen snakken hier naar.

 

Doe die dit uit liefde, waarachtigheid

en waardigheid die u kunt vertegenwoordigen.

 

 

 

lijn5.gif7 december 2015

 

Samengaan

 

 

 

U mens bent geschapen

als deelgenoot van de mensheid.

Samengaan vanuit uw eigen mens-zijn met de ander

is dan ook een zuiver natuureigen aangelegenheid.

 

Waarom dan eigenheid te beschouwen

als ware u enkel aanwezig

voor het eigen belang?

Waarom de ander minder

of meer te achten dan uzelf?

 

Sta uzelf toe in het voorbeeld te staan

voor het samengaan en samenvallen

met een ieder als gelijken.

 

Besef dat uw aardse beweging in het nu

de kans aanreikt om voorbij alle tijden

u anders te richten.

 

Volsta daarom niet meer in enkel uw gedachten

of wensen voor gelijkheid en broederschap

daartoe te richten of te ontkennen.

Maar help uzelf en zo de ander,

om de ander waarlijk te ontmoeten

in het samen opweggaan

naar waarachtige gemeenschapszin

in het voorbij treden van de grenzen

welke onnatuurlijk zijn getrokken.

 

Want u bent deel van het geheel,

gelijk de ander dat is.

 

 

 

lijn5.gif4 december 2015

 

Verwoorden

 

 

 

Woorden, wat gezegd wordt

is niet immer vervuld van waarheid.

Bevoel dan ook uw eigen kracht van verbondenheid

met dat wat u aanziet of behoort te beluisteren.

 

Neem vooreerst afstand van het gesprokene

of de beelden die u ziet.

Beluister in de stilte van uw eigen bedding,

in uw gevoelswaarde,

wat u zélf raakt

en in uw weten alzo doet opstaan.

 

Want het is juist uw bevoelde zijns- en zienswijze

die geopenbaard dient te worden

om verschillen te ervaren

en anders te reageren.

 

Deze weg van verwoorden te gaan,

wat in ú leeft, in úw bevoelde  waarheid,

zet bij aan nieuwe waarheden

die gevormd mogen worden.

 

Zo, vertrouw uzelf

in uw eigen gewaarzijn meer en meer,

opdat u uitreikender wordt

wat uw geesteszijn te zeggen heeft.

 

 

 

lijn5.gif30 november 2015

 

Verdraagzaamheid

 

 

 

Verdraag elkaar

op weg naar waarheidsbevinding.

 

Roep elkaar op om in wederzijds respect

te ontmoeten en in beluistering te treden.

Want zie, verdragen dienen gesloten te worden

op wederzijdse waarachtige bevindingen.

Laat u daarom niet enkel leiden

door wat velen u voorhouden.

 

Besef dat u voorbij het eigenbelang kunt treden

zonder verlies van uw eigenheid.

Besef ook dat u dragende bent

van verdraagzaamheid in het belang

van de samenheid waartoe u behoort.

Niet enkel om te dienen,

maar evenzo om uw bereidheid

waarlijk in te zetten.

 

Zo, herroep uw overtuigingen

en breng uzelf naar een zuiver niveau van begrip,

mededogen en oprecht verwondering.

Opdat geen strijd wordt geleverd,

maar oprecht verdraagzaamheid het middel wordt

om gemeenschappelijk draagvlak voor ware verandering

vorm te geven.

 

Zo zij het gezegd.

 

 

lijn5.gif27 november 2015

 

Vergankelijkheid

 

 

 

Lieve mens, wil beseffen

dat alles vergankelijk is.

 

Alle leed, alle zorgen, alle misvattingen,

alle haat en onliefde,

zij zijn vergankelijk in de tijd en in uzelf.

Want u bent meer dan dat.

Meer dan u kunt of wilt overzien.

 

Bezie dan ook uw werken, uw relaties,

uw bekommernissen en dat wat de wereld u spiegelt

als een opgang naar uw eigen geestelijke bevrijding.

 

Want zie, het aardse leven is vergankelijk,

maar uw geest, uw geesteszijn

is daar bovenstaand aan.

 

Het is dan ook zaak om meer en meer

uw geesteszijn voorop te stellen

in de beschouwing van wat gaande is.

 

Opdat u zult zien en weten dat in alles

een andere waarheid rust

daar waar in onwaarheden

geschiedenis wordt geschreven .

 

Zo, geef uzelf de rust én de ruimte

om meer in ontmoeting te staan

met uw ware eigen bron van voortgang.

 

 

 

lijn5.gif23 november 2015

 

Wandelen

 

 

 

Wandelen is een daad van

welzijn geven aan uzelf.

 

Wandel meer met het oog op

het verminderen van uw vaart.

 

Niet iedere voortgang is gebaat

bij snelheid van lichaam en geest.

 

Juist in het wandelen ziet u meer en beter,

wordt u een grotere luisteraar

en gaat u meer beseffen

wat uw natuurlijkheid is en vraagt.

 

Schenk uzelf het geschenk

om meer in de natuur te treden,

opdat u gewaar wordt wat het is

om daar deel vanuit te maken.

 

Bevoel de immense grootheid

en de eigen nietigheid van al wat is.

 

Wees u bewust dat alles één is

daar waar u zichzelf rijpt

met uw natuurlijke gang

als deel van dit geheel.

 

Zo, wandel met uzelf

om uw staat van zijn

waarlijk te ontmoeten

en vrij te geven aan het geheel.

 

 

lijn5.gif20 november 2015

 

Treed voorbij uw angsten

 

 

 

Geweld, vertwijfeling

en onsamenhangende aangelegenheden

die zich voordoen

zij zijn van alle tijden.

 

Het is u gegeven om

voorbij deze uiterlijkheden

van schijnbare misstanden

uzelf te blijven en te hervinden

in uw geestelijk besef.

 

Besef dat in alles

de vergankelijkheid getoond

en aanwezig is.

 

Besef ook dat juist de dragers

van angst en onbegrip

de tijd van ware verandering verlengen.

 

Wees daarom voorbij uw geraaktheid

bij machte terug te keren

naar volmaakte rust en mededogen,

want velen weten niet beter

en hebben voorbij de agressie

en onvolmaaktheden zichzelf reeds verloren.

 

Weet echter dat eenieder zichzelf

zal tegen komen en wetende wordt

wat hij zelf veroorzaakt heeft

en de mogelijkheid gewaar zal zijn

om zichzelf te keren.

 

Want zie, de Liefde waakt over hem

in alle dagen, tijden en tijdloosheid.

 

 

 

lijn5.gif16 november 2015

 

Wegwijzen

 

 

 

Bevoel wat tot u komt.

Laat u raken in uw hart.

 

Sta uzelf toe om anders dan voorheen

voorbij uw emoties te treden in het besef

dat strijd, angst en vergelding geen oplossing bieden

voor dat wat geheeld dient te worden.

Zelfs bij het noodweer wat u ervaart.

 

Bekrachtig uzelf als wegwijzer van vredelievendheid.

Keer uw andere wang naar hen die u nastaan,

opdat zij kunnen ervaren wat recht en onrecht is.

Wat vrede en vredelievendheid daadwerkelijk inhouden.

 

Bezie zo uw gevoelens in dit weten,

opdat tegenwicht u machtig wordt

om ingezet te worden voorbij de beelden

en gevolgtrekkingen van wat gaande is.

 

Zo zijt het gezegd.

 

 

lijn5.gif13 november 2015

 

Verantwoording

 

 

 

Lieve mens, veel is u gegeven

en veel staat u bij.

Wil echter beseffen dat u zélf

de verantwoordelijkheid in u draagt

om voorbij al het gegevene

uzélf gewaar te zijn.

 

Welke meningen houdt ú er op na.

Welke waarlijke standpunten, waarden

en normen draagt ú met zich mee.

 

Bezie uzelf vanuit uw geestelijk perspectief,

opdat u zicht krijgt op wat er werkelijk gaande is

en er toe doet.

 

Want zie, de tijd en de omstandigheden

zowel buiten u als binnen in uzelf

is aan het veranderen.

 

Want de wereld is aan het veranderen

en uw eigen frequentie van lichttoevoeging

vraagt u anders dan voorheen

in verantwoording te staan

wat ú waarlijk toe kan voegen.

 

Zo, wees meer stil en verdiep zo wat gaande is,

boven het rumoer wat tot u komt,

opdat u meer verantwoord

uw weg doet vervolgen.

 

lijn5.gif9 november 2015

 

Bewust zijn

 

 

 

Daar waar u bewust bent geworden

van wat u bezield, is het van orde

om uzelf vrij te geven.

 

Want zie, uw ziel bevraagt u

en stuurt u in vrijheid van gezag aan

om dát te doen waar u in bewustheid

over beschikt.

 

Draal niet meer om uzelf toe te voegen.

Houd uzelf niet meer onnodig in onbalans,

want uw bewustzijn kent geen vertwijfeling.

 

Zij is neutraal en onomwonden.

Zij is de maat van uw zeggingskracht en bereidheid.

 

Omarm daarmee ook de kracht

en bereidheid van de ander,

opdat zo samenhang en samenbereidheid ontstaat.

 

Wees alzo erkentelijk naar uw eigen bewustzijn

en dat van de ander,

opdat nieuwe wegen en ingangen worden gevonden

in het samengaan en oplossen

van nieuw ontstane ‘problemen’, welke geen problemen zijn,

maar kansen van ontwikkeling.

 

 

 

lijn5.gif6 november

 

Wees bereid

 

 

 

Wees bereid om door alles heen

uzelf te bewaren,.

De juistheid van uw waarachtig innerlijk

in te zetten in plaats van mee te gaan

met dat wat u breeduit gespiegeld wordt.

 

Vernieuwing is op komst

en vraagt u om uw openheid

en gedegenheid te vergroten.

 

De verandering vraagt aan u uw hart,

voorbij uw denken over, te raadplegen,

opdat uw ziel zich doet herkennen

en in u doet aanspreken voorwaarts te gaan,

zonder angst en zonder terughouding.

 

Uw bereidheid is een daad van bekrachtiging

van uw zijns- en zienswijze.

Beman zo uw moed

om uw bijdrage waarlijk in de vorm te brengen

welke u al doende getoond zal worden.

 

Úw liefde in te zetten

doet u en de ander meer dan ooit

groeien naar een nieuw besef

van medemenselijkheid en gemeenschapszin.

 

 

 

lijn5.gif2 november 2015

 

Eer de moeders

 

 

 

Moederschap is een gift

aan het voortbestaan

en de verankering van nieuw leven.

 

Zie daarom de moeders in de wereld

als ware zij het eeuwige licht

wat nimmer gedoofd mag worden.

 

Bezie hen als opperste wezens

van licht en liefde,

voortbrengend wat tot zuiverheid mag uitgroeien.

 

Versta zo uw eigen moederschap

als deel van de voortgang,

als in vrijheid gegeven

en in vrijheid ontvangen.

 

Zij die het moederschap ontberen,

weet dat ook zij nieuw leven in zich dragen

vanuit de geest in hun doen en laten.

 

Besef zo dat een ieder licht toevoegt

ook de vaders en mannen.

 

Echter beschouw de vrouw

als moeder en zuster immer hoogstaand

in de nieuwe geboorte van verandering.

 

Voeg hen toe in al de werken

in gelijkwaardigheid van zijnskracht.

 

Want het licht dient te worden doorgegeven

in zuiverheid van haar potentie.

 

 

 

lijn5.gif19 oktober 2015

 

Ontmoeten

 

 

 

De wereld vraagt u

om in ontmoeting te treden.

 

U zélf in de ander te ontmoeten

is een uitdaging en zegen tegelijkertijd.

 

Wees niet bevreesd uzelf alzo te geven.

Want juist in de ontmoeting met de ander

zult u gewaar worden wat het is

om in liefde te geraken.

 

Door de uitwisseling en het waarachtig delen

wat uw ziel te zeggen heeft,

zo versmelt de wederzijdsheid

tot een nieuw licht.

 

Weet dat u allen lichtdragers van naturen bent,

ook in de donkerte van uw dagen.

Breng dan ook uzelf in ontmoeting,

niet omwille van het moeten,

maar het mogen verbinden

van uw eigenheid tot de ander.

 

Zó zal er vrede rusten in uw harten.

Zó zal verbonden worden

wat geheeld dient te worden,

wereldwijd.

 

 

 

lijn5.gif12 oktober 2015

 

Minachting

 

 

 

Laat u niet in met

minachting van de ander.

 

Acht uzelf niet hogerstaand

of minder dan wie dan ook.

 

Ontmoet de ander niet als ongelijke,

maar als zoekend medemens

naar waarden die om vervulling vragen.

 

Sta uzelf toe om angsten te doorbreken

daar waar van minachting wordt getuigd.

 

Niemand heeft het recht

het wezen van de ander te negeren.

 

Geen ander dan uzelf weet

wat het is om zijn eigen ziel te verloochenen

in de liefde die u in u draagt.

 

Het is daarom dat aan uzelf wordt gevraagd

minachting en haatzaaierij het hoofd te bieden

en vooraan te staan

om het tij van ongelijkheid te slechten,

omwille van een wereld in verandering.

 

 

lijn5.gif7 oktober 2015

 

Onomwonden

 

 

 

Spreek u uit.

Spreek recht uit uw hart,

opdat u vrijzet wat vrijgegeven mag worden.

 

Versta hierbij uw innerlijk besef

van respect en mededogen

van de lering die was en is in u.

 

Want zie, alles draagt bij

aan uw geworden in het nu.

 

Onomwonden spreken is gezaghebbend

wanneer de woorden in zuiverheid gesproken worden.

 

Heb daarom lief in wederzijdsheid en verbondenheid

dat wat u tegemoet is getreden.

 

Niet vanuit ontkenning van het aangedane,

maar vanuit het eigene wat u vermag te doen

om uzelf in waarde te vergroten.

 

Want zie, alles heeft een waarde

welke u in uzelf dient te vinden

en in het licht te brengen.

 

Zó zult u meer en meer

eenvallen met uw eeuwige bestemming.

 

 

lijn5.gif5 oktober 2015

 

Onhebbelijkheden

 

 

 

In uw dagelijkse gang

treffen u onhebbelijkheden

en geeft u ook blijk

zélf bepaalde onhebbelijkheden

met u mee te dragen.

 

Versta deze vanuit een oprechte bekenning.

Geef vrij wat op uw hart ligt,

opdat wat u ervaart

te rechten en te richten.

 

Eerlijkheid hierbij

is een sleutel tot heling

van het gegevene.

 

Voel u niet hoger of lager staand

bij de ontmoeting van onhebbelijkheid

van de ander.

 

Want zie, u heeft het ook

in welke hoedanigheid dan ook.

 

Open het zuivere gesprek

en ontmoet zo wat gaande is

en of in vastheid van gedrag

of houding gestold is.

Bemoedig elkaar in het delen ervan

op een wijze van luisterende verstaanbaarheid.

 

Opdat dát geslecht wordt

wat van orde is.

 

 

 

lijn5.gif1 oktober 2015

 

Vervreemding

 

 

 

Laat u niet meer misleiden

door wat anderen vragen van u

voorbij uw eigen zuiver geweten.

 

Opdat de alom vervreemding van het eigene

doorbroken kan worden.

 

Want zie, daar waar gemeenschapszin

en medemenselijkheid geen uitgangspunten zijn,

zo treedt vervreemding van het mensenras op.

 

Geef daarom uzelf het gezag terug

om hoe en waar dan ook

uzelf uit te spreken,

ongeacht de ogenschijnlijke consequenties.

 

Want wie in bewustheid

aan zichzelf nog voorbij gaat

en aan het dienend vermogen tot zichzelf en de ander,

hij zal vervreemding blijven voorstaan.

 

Zo, sta op en wees in oprechtheid

het voorbeeld van onomwonden verbondenheid

en zeggingsrijpheid van wat nodig is

om ware verandering te ondersteunen.

 

Wees moedig en zelfverzekerd

vervreemding alzo waarlijk tegen te gaan.

 

 

 

lijn5.gif28 september 2015

 

Doorgeven

 

 

 

Weet dat u bij machte bent

om tot doorgeven te geraken.

 

Geef de ander door

wat u in vrijheid te zeggen heeft.

 

Beweeg zo het veld van interactie

en bekwaamheden

die u zich heeft eigen gemaakt,

als vrije gift.

 

Geef door zonder voorbehoud

waartoe u in staat bent geworden,

opdat zó u zichzelf verheft

voorbij de schroom en ingehoudenheid.

 

Dit is nodig om uw omgeving en daarbuiten

te laten zien en kennis maken

met wat vernieuwing voorstaat.

 

Want zie, in uw gewordenheid

is het oude afgelegd

en in het nu

in waarheid en waarde gebracht.

 

Enkel de zuiverste vorm

en oprechte inzet zal gehoord worden,

welke afgestemd is op

medemenselijkheid en gemeenschapszin.

 

Zo, treed voorbij uw angsten

en voeg zo uw ware aard toe,

in liefde.

 

 

lijn5.gif25 september 2015

 

Gemoedstoestanden

 

 

 

Gemoedstoestanden maken deel uit

van uw menselijkheid.

 

Uw leven daardoor te laten bepalen

is van andere orde.

 

Schep daarom ruimte om te bekomen

van wat is geweest

of u in het nu belast.

 

Want daar waar u zich

blijvend blijft belasten,

zo waaiert dit uit in uw psyche

en fysieke gesteldheden

welke hun eigen noodzakelijke herstel vragen.

 

Belemmer uw eigen vermogen tot herstel

dan ook niet.

Neem gericht afstand

tot dat wat u onbehaagt.

 

Verkies de stilte van uw innerlijkheid

boven de hectiek van wat u elders

wordt voorgespiegeld.

 

Ontspan in uw natuurlijkheid

opdat uw gemoed vol zal lopen

met meer creativiteit en vitaliteit.

 

Opdat uw eigen scheppend vermogen

wordt aangesproken

ten bate van uw heling en gemoedsrust.

 

 

 

lijn5.gif21 september 2015

 

Vastberaden

 

 

 

Steun uzelf

in al wat u doet.

Wees vastberaden

na de keuzes die u maakt.

 

Want zie,

uw vastberadenheid helpt u

om over uw grenzen heen te gaan

en het nieuwe te ontmoeten.

 

Twijfels, zij zijn nodig

om uw richting zoekend

gewaar te worden.

 

Echter in vertwijfeling te blijven,

helpt u nimmer.

 

Geef daarom leiding

aan uw eigen vrijheidsbepaling.

 

Opdat u zichzelf sterkt

en het nieuwe

ú tegemoet treedt.

 

Vastberadenheid tonen

geeft u vervolgens die kracht

die nodig is om het gewaar zijn

in handelen om te zetten.

 

Hef zo uzelf op

en wandel de toekomst tegemoet,

vrij van uw oude gedachtepatronen.

 

 

lijn5.gif18 september 2015

 

Begrip tonen

 

 

 

Het is u gegeven

om in volheid van uw geweten

uw begrip te tonen.

 

Al waartoe u uw angsten voorop stelt,

zo zal uw ware geweten

niet tot u spreken.

 

Angsten zij waaieren alom

om juist nu onzuiverheden

en eigen belangen te dienen.

 

Help hen te slechten

door in begrip te treden

en uw houding waarachtig te maken

door in ontmoeting te treden.

 

Het is een waarachtige uitnodiging tot u

om onbekenden tegemoet te treden

en te verwelkomen

in respect en mededogen.

 

Want zie,

volkeren zullen zich vanaf nu doen herenigen

zoals het evenzo bedoeld is

om uzelf met uzelf te herenigen.

 

Toon daarom uw ware gezicht

en bereidheid uw medemens

waardig te ontvangen.

 

 

 

lijn5.gif15 september 2015

 

Beweegredenen

 

 

 

Veel bent u gewaar

en veel valt buiten uw blikveld.

 

U zelf kent uw eigen overwegingen

wanneer u zélf uw eigen keuzes

wenst te maken.

 

Daar waar uw afhankelijkheid speelt,

dient u te beseffen

dat u hoe dan ook het verdient

zeggenschap over uw eigen leven te hebben

en te behouden.

 

Want úw leven is úw leven.

 

Breng dan ook immer

uzelf naar voren

als maat van eenheid.

 

Doorbreek uw afhankelijkheid

en doorzie in scherpte

de beweegredenen van de ander.

 

Laat dezen niet als vanzelfsprekend 

de maat aangeven voor ú.

 

Het is van orde

om uw eigen diepere weten

aan te spreken,

opdat u zo uw kennis over

waarachtig doet maken

en kan u doorbreken

wat voorbij uw bevoelde waarheid

wordt aangeboden.

 

 

 

lijn5.gif11 september 2015

 

Verborgen agenda’s

 

 

 

In uw menszijn,

in uw menselijk verkeer

wordt veel gezegd en beluisterd.

 

Dit op een wijze

waarop niet immer duidelijk is

wat het wezenlijke van de inhoud

en bedoeling is.

 

De nieuwe weg naar

elkaar werkelijk te verstaan

is een weg die u zélf in kunt slaan

door immer uw ware zielsinformatie

bloot te leggen en uit te dragen.

 

Spreek transparant,

zeg werkelijk welke gevoelswaarde

u met zich mee brengt.

 

Doorzie uw eigen bedoeling

meer als een gemeenschappelijke opstanding

en waardetoevoeging

in plaats van enkel het eigen belang

voorop te stellen.

 

Duid uw mening niet als dé waarheid

en toon uw inzet als toevoegende waarde

in vrijheid gegeven.

 

Opdat niet enkel het verborgene spreekt

maar de oprechtheid

van uw wezenlijke bedoeling

en belevingswaarde.

 

Zó zullen oude patronen verdwijnen

en verborgen agenda’s geen vat meer hebben.

 

Sta zo  voor uw eigen eerlijkheid

en zuiverheid van uw levenskracht.

 

 

lijn5.gif6 september 2015 

 

In waarheid

 

 

 

Welke waarheid hangt u aan?

In welke waarheid gelooft u?

 

In al wat gaande is wereldwijd en dichtbij,

dient u te beseffen

dat u zélf verantwoordelijk bent

voor wat u doet en kunt doen.

 

Bezie zo uw dagelijkse gang

en indrukken die u opdoet.

 

Geloof in uzelf en beloof uw ware Ik

dat u opstaat voor onrecht

en respectvolle omgang met wie dan ook.

 

Dit in het besef dat u allen medereizigers bent

naar een nieuwe wereldorde.

Bezie zo de volksverhuizingen die gaande zijn.

 

Oude ordes en patronen groeien toe

naar nieuwe waarheden en waardes.

 

Vertolk daarom in het nu

uw ware gevoelens van licht en liefde

in praktische handelingen

welke gesteund worden door uw eigen

in waarheid vervullende inzichten

van medemenselijkheid.

 

 

lijn5.gif3 juli 2015

 

Uitnodigen

 

 

 

Velen onder u hebben moeite

met zich eigen worden.

 

Velen zien niet in welke betekenis

anderen voor hen kunnen hebben.

Nodig daarom de ander uit

in uw veld van liefdesuitwisseling.

 

Nodig zo ook wereldwijd de ander uit

die zich niet meer gezien en geweten weet.

Want juist in deze tijd gaat het erom

om hoe en waar dan ook

tot verbondenheid te komen.

 

Doorbreek daarom uw grenzen

van hoegenaamde bescherming

en bescheidenheid.

 

Want de ander toelaten

heeft geen onnodige bescherming meer nodig.

 

Herzie daarom uw staat van begrip,

mededogen en bereidheid tot het uitnodigen

en toelaten van de ander

in uw comfortabele en gevestigde samenheid.

 

Want zie, allen zijn zoekende in deze nieuwe tijd van geworden.

Help hen om zo ook uw eigenheid te herschikken.

Opdat waarlijke medemenselijkheid toe mag treden,

ongeacht afkomst, religie en hoedanigheid.

 

Allen zijn één in de Geest van Eeuwigheid.

 

 

lijn5.gif29 juni 2015

 

Waarom

 

 

 

Waarom is er zoveel gaande?

Waartoe leidt dit u?

 

Welke waarde vertegenwoordigen

alle gebeurtenissen om en met u?

Welke vragen wenst u te kunnen beantwoorden

en welke handelingen dient u aan te gaan?

 

Besef lieve mens vooreerst dat u meer bent

dan alle gebeurtenissen bijeen.

Weet dat uw leven in dienst staat

van het ontdoen en opbouwen

van zaken die geheeld dienen te worden.

 

Weet ook dat niet alle vragen en gebeurtenissen

om een antwoord vragen.

Weet echter wel dat u door alles heen gesteund wordt

ook door uw eigen vermogen om deel inzichten te verwerven.

 

Uzelf te verhouden tót,

in plaats van blijven zoeken naar ‘het waarom’

maakt het mogelijk deze inzichten te verwerven.

 

Want zie, alles heeft een reden,

óók voorbij uw eigen veld van zicht.

Daar u enkel dát deel kan ontvangen wat u aan kunt.

 

Zo, heb uzelf lief en bovenal uw naasten en uw ‘vijanden’

opdat uw deelgenootschap zijn ware waarde kan vervullen.

 

 

 

lijn5.gif26 juni 2015

 

 Hoop

 

 

 

Hoop is u gegeven

als deelgenoot van het vertrouwen

wat in uw geestelijkheid verankerd ligt.

 

Laat uw hoop daarom nimmer varen,

want zij is maatgevend

aan uw bevoelde werkelijkheid.

 

Weet echter dat oneigenlijke hoop

u na zal staan.

Want zie, zij brengt u op een dwaalspoor.

 

Geef daarom niet meer toe

aan onwerkelijkheden die u nog verwacht

tegen beter weten in.

 

Verzacht uw behoeften alzo

en bekommer u over uzelf

tegen het licht van éigen opstaan.

 

Breng zo ware hoop in uzelf omhoog

in eigen vertrouwen tot verbetering

en verder reiken.

 

Want zie, het is úw leven dat er toe doet.

Úw eigen bereidheid tot anders zijn

en anders geworden.

 

Zo, herzie uw hoop en vertrouw uzelf

in uw ware behoeften en genegenheid.

 

 

 

lijn5.gif22 juni 2015

 

Geworden

 

 

 

Zie wie u geworden bent.

Zie niet meer om,

want uw geworden zijn

wil verder reizen.

 

Uw geworden zijn,is in staat

nieuwe wegen te bewandelen.

 

Want zie al wat was, heeft u overleefd

en al wat u nastond

huist in het verleden.

 

Laat deze in de tijd u gegeven rusten

en in vergankelijkheid treden.

Opdat zó uw huidig bestaan

zich kan voegen met uw ware vervolg.

 

Weet dat zó het licht zal veranderen in en om u.

Weet ook dat ware verbondenheid met uw ziel u vraagt,

uw geworden in oprecht positieve zin te bezien.

 

Opdat u zó meer gewaar zal worden

en andere velden van openbaren u toe zullen vallen.

Want uw ontwikkeling is vragende hiertoe.

 

 

 

lijn5.gif17 juni 2015

 

Oprecht zijn

 

 

 

Wees uzelf nabij.

Wees oprecht in uw denken over.

 

Oprecht zijn is een staat van zijn

u zélf toe-eigenen in wederkerigheid

van bevoelde waarheid,

gedachtepatronen en uiterlijke vormgeving.

 

Wie oprecht handelt,

zo zal gelukzaligheid zijn pad doen oplichten.

Want oprecht zijn nodigt uit

tot ontmoeting met waarachtig leven

in warmte, liefde en genegenheid.

 

Verstop u daarom niet langer

achter een masker van onwaarheid,

miskenning of hoogmoedigheid.

 

Opdat ware trouw aan uw bestaansrecht

zich openbaart en u gezaghebbend

van zich doet spreken.

 

Zo, recht uzelf in uw hartsverbonden oprechtheid,

opdat uw voorbeeld zich doet vermenigvuldigen.

 

 

 

lijn5.gif15 juni 2015

 

 Ontvouwen

 

 

 

En zie, iedere dag

ontvouwt zicht nieuw licht.

 

Telkens weer, wordt u de kans geboden

om nieuw licht te laten schijnen

over uzelf en over dat wat u bezig houdt.

 

Besef terdege dat er immer

nieuwe mogelijkheden aanwezig zijn

om toe te laten.

 

Want zie, u wordt gedragen

voorbij uw eigen weten en beperkt inzicht.

 

Geef uzelf daarom vrij en zet u vrij

om veranderingsgezind dát te laten ontvouwen

zodat u meer recht doet aan uw bestaan.

 

Ontmoet zo het andere ,

ook in de ander die tot u komt,

anders dan voorheen.

 

Want zo zal het licht u de weg wijzen

en uw moed en zekerheid bekrachtigd worden.

 

 

lijn5.gif10 juni 2015

 

Inzicht

 

 

 

Veel is u bekend.

Veel laat zich vooreerst niet kennen.

 

Wees uzelf bewust dat niet alles nog bekend is

en waartoe uw handelen doet leiden.

 

Besef echter dat waar u in zuiverheid

voor het gemeenschappelijk welbevinden

uw keuzes maakt en handelen richt,

uw bereik verder zal reiken

dan uw inzet doet vermoeden.

 

Zo, wees zuiver in uw intentie tot verandering

en oprecht in uw spreken daartoe.

Opdat u allen recht van spreken

en bewustzijnsopenheid geeft.

 

Want zó zal het licht tot u schijnen.

En zó zal de waarde die u voorstaat

u voor gaan in alle dagen.

 

Stap zo uw gezamenlijke toekomst tegemoet.

 

 

 

lijn5.gif8 juni

 

Wijsheid

 

 

 

Vele wijsheden worden u voorgehouden.

Veel wordt als wijsheid of waarheid verkondigd.

 

Veel wordt alzo beleefd en veel zorgt er voor

dat u zichzelf in wijsheid van het eigene

niet meer doet erkennen.

 

Weet dat een ieder wijsheid

in waarde van het eigene bezit.

als deeltoevoegend aan het geheel.

 

Dit waarlijk te beseffen,

doet u overstijgen aan wat zich enkel

in ‘wetenschappelijkheid’ doet bewijzen.

 

Herken daarom in uzelf

welk weten in u vooraan ligt.

Zij is het gevolg van opstanding

van uw dieper bewustzijn

en bemoediging van het eigene

van uw waarachtigheid.

 

Zo, herwin uw eigen wijsheid u gegeven,

opdat vernieuwing alom zich doet tonen.

 

Bemoedig uzelf daarin.

 

 

 

4 juni 4015

lijn5.gif

Ruimte geven

 

 

 

Geef uzelf de ruimte.

De ruimte om uw vermogen

tot innerlijke rust en liefde

aan te spreken.

 

Veel kruist uw pad.

Veelvragendheid is waar als vanzelf beantwoording

door u wordt gegeven.

 

Besef echter dat uw eigen rust en ruimte

de basis vormen van herstel en bewogenheid.

Van begrip en begrepen worden.

 

Zo herijk wat u doet opstaan

en adem nieuwe lucht in,

om alzo uw staat van zijn te keren

als teken van eigen zegening

van uw oprechte bijdrage.

 

Verlang niet meer dan u aankunt.

Bezie zo uw eigen agenda en bemoeienissen.

 

Want zie, u verdient het

om de eenvoud van uw leven waar te maken,

in weloverwogen rust en ruimte.

 

 

 

lijn5.gif1 juni 2015 

 

Begrip

 

 

 

Niet alles hoeft u te begrijpen.

Niet alles kunt u verstaan.

 

Begrip tonen is echter

wat u immer kunt bijzetten.

Want door uw begrip te tonen

ook voor het ongewisse,

zo zet u een beweging in

die het mogelijk maakt

om tot herstel te komen.

 

Want zie , in alles

ligt een deel van de waarheid.

In alles werd en wordt een verhaal verteld,

welke ook ú in staat stelt

compassievoller en met meer mededogen

u dagen te vervullen.

 

Want zie, het is uw ziel

die zich herkent wenst te worden in u

als liefderijke ommanteling van uw eigenheid.

 

Zo, schep ruimte in uw waardigheid

en herijk zo uw meningen

en gevoelens telkens weer,

opdat meer vredelievendheid,

verstaanbaarheid en begrip u voorgaan.

 

 

 

lijn5.gif29 mei 2015

 

Schenken

 

 

 

Schenk uzelf uit

met de liefde die u in u draagt.

 

Geef gehoor aan uw diepste wezen in deze,

opdat u uzelf verrijkt

met waartoe u behoort.

 

Want zie, uw ware kracht

is enkel gevuld met liefde.

 

Ontmoet zo de reikwijdte van uw ziel.

Ontmoet zo ook uw bereidheid

om de liefde voor en van de ander te ontmoeten.

 

Want alles staat in het teken

van ware verbondenheid te realiseren.

 

Wie uit zichzelf geeft,

in onvoorwaardelijkheid van gestalte,

hij zal zich geweten weten.

 

Zijn bijdrage zal vermenigvuldigd worden

en verder reiken dan zijn gezichtsveld kan overzien.

 

Heb daarom uzelf lief en heb de ander lief,

opdat u aller geschenken haar doel kan bereiken,

in aller naam.

 

 

 

lijn5.gif26 mei 2015

 

Het Leven

 

 

 

Het Leven is u waarlijk gegeven.

 

De omstandigheden waarin u geboren bent,

zijn immer de juist betrokkene.

 

Weet dan ook dat u

dáárom recht van Leven heeft

en recht kan doen aan uw leven zelf.

 

Uw waarde toevoeging is daarom

geen vraag maar hét antwoord

op uw levendheid.

 

Zo, geef uzelf het recht om uw leven

niet alleen te verankeren met uw eigenheid,

maar bovenal met uw eigen liefdesgetuigenis.

 

Opdat uw volwassenheid zich doet tonen

als ware veruiterlijking van het goede.

 

Leef zoals u wenst te leven.

 

Aanvaard de omstandigheden als vanzelf

en ontmoet zo iedere omstandigheid

in het teken van uw eigen opstanding,

zowel als mens als in de geest

waartoe u behoort.

 

 

 

 

lijn5.gif19 mei 2015

 

Verwonder u

 

 

 

Verwonder u over uzelf.

Zie uzelf aan in de betekenis

van wie u bent geworden.

 

Zie de wonderen

die aan u zijn ontstaan

door de tijd heen.

 

Zie hen aan als vreugde-

en verrijkingsomstandigheden.

 

Zie zo ook alle zaken onder ogen

die u hebben afgehouden

van uw ware betekenis.

 

Opdat u meer een valt

met het wonder wat ú bent

en kunt vertegenwoordigen.

 

Want zó kunt u lossen

wat u nog bezwaard in het nu,

vanuit vrije gift aan u.

 

Zó kunt u de controle loslaten

over wat u meent nog vast te moeten houden

om u staande te weten.

 

Want zie, ieder wonder is een bode

naar de vrijheid u gegeven

en staat in het teken

van uw ware opstanding.

 

Zo, verwonder en bewonder uzelf en de ander

als geschapen wezen

om zichzelf in eigen waarachtigheid

toe te voegen.

 

 

 

lijn5.gif13 mei 2015

 

Goede werken

 

 

 

Weet dat u in staat bent

om goede werken te verrichten.

 

Uw eigen goedheid alzo te tonen,

laat een wereld van verschil te zien

in die wie u wenselijk vermag te zijn.

 

Roep uzelf op en aan

om het goede te doen

vanuit ware verbondenheid met de ander.

 

Spreek en bezie de ander aan

als gelijken met u.

 

Doorvoel wat u elkaar heeft te zeggen

in vrijheid van betoon

en in gelijkheid van intentie

tot het goede.

 

Want zie, wie goed doet zal bemerken

dat er anders gereageerd zal worden.

 

Weet dat u allen medereizigers bent

op weg naar waarachtige verbondenheid.

 

Door het goede meer en meer in te zetten

in al wat u doet,

zo zal beluistering, aandacht

en wederzijds begrip

dieper verstaan en beantwoord worden

in een ieder.

 

 

 

lijn5.gif11 mei 2015

 

Belijden

 

 

 

Belijd uw eigenheid u gegeven.

Vertolk zo uw ware betekenis

in het leven dat u leidt.

 

Doorschouw de obstakels

en de oneigenheid van al wat u treft,

opdat u andersoortig konden doet

en uw liefde centraal stelt.

 

Want het is u gegeven

om deze te belijden

en voorbij te zien

vanuit u hart en ziel ingegeven.

 

Voeg alzo uzelf andersoortig toe

in zowel uw spreken over

als in uw handelingsbekwaamheid.

 

Want zie, zij die in liefde gaan,

zullen niet alleen een voorbeeld zijn,

maar evenzo een groter bereik

en vertegenwoordigende kracht veroorzaken

om blinden ziende te maken

en gerechtigheid alom doen veroorzaken.

 

Zo, schaar u bij hen

die u in de liefde zijn voorgegaan

en beman uw liefde

ter versterking van wat de liefde vermag te doen.

 

 

 

 

lijn5.gif6 mei 2015

 

Vrij zijn

 

 

 

Voel u vrij.

Vrij om te spreken.

Vrij om uw bevoelde waarheden te beleven.

Vrij in uw denken

en vrij in uw handelen.

 

Opdat u meer en meer

één valt met de waarde

die u in u draagt.

 

Velen onder u hebben de kracht

en de intentie verloren

om in vrijheid te leven.

 

Velen onder u

wordt vrij zijn ontnomen.

En velen wanen zich in vrijheid

en vrij zijn.

 

Weet echter dat u allen

in uw eigen geesteszijn opgeroepen wordt

om uzelf vrij te maken én vrij te geven,

in onvoorwaardelijke getuigenis van uzelf.

 

Want zie, een ieder is meer

dan de omstandigheid doet geloven.

Een ieder is meer

dan zijn aardse hoedanigheid.

 

Zo, help uzelf en de ander

waarlijk vrij te zijn

voorbij al wat is,

door ieders eigenheid te spiegelen

en te aanvaarden.

 

Opdat vredelievendheid

en vrijheid van geest

u voorgaat

onder alle omstandigheden.

 

 

lijn5.gif4 mei 2015

 

Herdenken

 

 

 

Herdenk zij die

in het noodlot gevallen zijn.

 

Herdenk de overlevenden.

 

Herdenk allen die onnodig betrokken zijn

en zij die daden hebben verricht.

 

Allen dragen immer het menselijk lot

en het onbewust zijn

van hun eeuwige verbondenheid.

 

Want niets kan worden afgescheiden

van de eenheidswording.

 

Ieder leed wat de ander is aangedaan,

is leed wat u zichzelf aandoet.

 

Iedere vergeving zal zo

uzelf en de ander raken.

 

Besef dat u in staat bent

tot de diepste aanvaarding te komen

om reinheid te bewerkstelligen

en de Eenheid van Licht en Liefde

waarlijk aan te bieden.

 

Zie zo uw herdenken,

uw gedachten en gevoelens

in dit teken van gelijkheid

en vergevingsgezindheid.

 

 

 

lijn5.gif1 mei 2015

 

Bemoedigen

 

 

 

Bemoedig uzelf

om waarlijk op te staan.

 

Op te staan met het besef

dat u bovenal enkel uzelf hoeft te zijn

en te tonen.

 

U alleen verstaat de taal

en de beleving ván uzelf.

 

Zo, spreek u uit

en bemoedig zo uw wezenskenmerken

om zich te rechten

en naar buiten te brengen,

zonder-meer.

 

Uw staat van geworden

doet er toe.

 

Er wordt om u gevraagd,

in de betekenis die ú kunt geven

in de ontmoeting die u kunt ontvangen.

 

Zo, bemoedig uw eigen kracht van zijn

en betekenis, opdat alles wat was

zich daartoe vormt

en al het nieuwe tot u kan komen,

vanuit open ontvangenis

en ververbinding met al wat is.

 

Hervind zo wederom een deel van het geheel

welke ú toe kunt voegen.

 

 

 

lijn5.gif29 april 2015

 

Toevoegen

 

 

 

Voeg uzelf  en dát toe

wat u te geven heeft.

 

Er is zoveel dat u kunt doen

om uzelf waar te maken.

 

Zie om u heen en besef

dat iedere dag anders kan zijn.

 

Ieder moment in uw leven

maakt het mogelijk

om een andere keuze te maken.

 

In ieder ogenblik

kunt u voorbij het gewone treden

en open uw voortgang tegemoet treden.

 

Besef deze blik van bezien terdege,

opdat u zó een nieuwe koers kunt belopen

en meer gelukzaligheid

en bijval kan ontmoeten.

 

Geef wat u te geven heeft

en ontvang wat u kunt ontvangen.

 

Want waar u zich toevoegt

en u bereid bent

de toevoeging van de ander te ontvangen,

zo zal er meer gelijkheid zijn

en compassie voor al wat is

en komen gaat.

 

 

lijn5.gif22 april 2015

 

Verworvenheden

 

 

 

Aan iedere verworvenheid

zit een wereld van ontwikkeling

en hoegenaamde opbouw van leringen.

 

Besef echter dat prat gaan

op wat u zélf bereikt heeft

of wenst te bereiken,

dán pas van verworvenheid sprake kan zijn,

wanneer van deemoed, ontzag,

respect en eenvoud sprake is.

 

Bezie in deze de grote meesters op uw aarde

welke u voor zijn gegaan.

 

Besef evenzo dat waar verschillen

in status en hardvochtig bedoelde machtsverheffingen

zowel in het groot als in het klein

zich ook in wettigheid

en gemeengoed verworden zijn,

veiligheid, geestesbesef en vredelievendheid

geen natuurlijke doorgang hebben.

 

Zo, wees in gelijkheid met uw eigen bedoelingen

en overwegingen, want de ering die in deze geldt

verwerft de kracht van samenheid,

gezondheid en liefdestrouw aan een ieder.

 

Voeg zo uw waarlijke verworvenheid toe

in het teken van uw oorspronkelijke afkomst.

 

 

 

lijn5.gif20 april 2015

 

Volgen

 

 

 

Volg de lijnen

zoals deze zich tonen

in het besef dat alles zal veranderen.

 

Oude patronen zullen verdwijnen

en nieuwe zaken en verbintenissen

zullen leegtes opvullen

en anderszins vervullend zijn.

 

Wees daarom gerust

en in vertrouwen

dat ook ú en uw bijdrage

anders zal zijn.

 

Niet minder, eerder grootser

en dieper aangelegen.

 

Want u behoort de verandering toe.

U en de uwen zullen de geschiedenis

alom doen vergezellen

met een ander bewustzijn dan ooit.

 

Want het licht zult u meer en meer aanraken

en de vergetelheid van geestesbesef

zult u opwaarderen en veruiterlijken,

opdat velen zich meer en meer

gezien doen weten.

 

Zó zal veel onwenselijkheid

en onnodige terughouding oplossen

en achterhaald worden

en bevlogenheid en erkenning daar zijn.

 

Vertrouw uzelf daarbij in uw eigen handen

en geestelijke verbondenheid.

 

 

lijn5.gif17 april 2015

 

Vastberadenheid

 

 

 

Sta vast zijn,

is wat van u gevraagd wordt,

vanuit een zuiver weten

wat ú begenadigd.

 

Wees vastberaden

n het voorwaarts gaan in deze,

opdat het door u bereikte stadium van zijn,

u recht van spreken heeft.

 

Niet als overtuigen

van uw waarheid of gelijkheid,

maar als toevoegende vrije gift.

 

In het verzaken

van uw eigen inzet in deze,

zo valt u samen

met het bevoelde ongemak.

 

Zo, wees vastberaden in doekracht

en inzet verkrijgen,

vanuit uw hart.

 

Opdat u zó de ander kan bereiken

en zij u.

 

Want door elkaars begrip

ontstaat de veerkracht van veranderingsgezindheid

en de moed om in volheid

uw eigen bijdrage

vastberaden toe te voegen.

 

 

 

lijn5.gif14 april

 

Zelfheling

 

 

 

Weet, dat u in staat bent ,

daar het u gegeven is,

om tot zelfheling te komen.

 

Want zie, u bent meer

dan uw fysieke zijn u vertelt.

 

Luister evenwel naar wat uw bekommernissen

u vertellen, om zo uw zielennood te ontwaren

en de juiste keuzes in levensstijl

en verbondenheid toe te voegen.

 

Zeker, in het fysieke

bent u mede afhankelijk geworden

van wat tot u komt van buitenaf.

 

Besef daarom de vervreemding

van de ware zuiverheid van lucht,

voedsel, gedachtepatronen en van energie 

die u onwillekeurig doen verstoren.

 

Hervind daarom in het nu

uw geestelijkheid van afkomst

en doorgang tegelijkertijd.

 

Opdat uw angsten zich kunnen inlossen

in de liefde van uw eigen zelfhelende krachten.

 

Spreek uzelf aan

op het diepste niveau van uw kunnen,

om zo in vertrouwen te gaan

naar dat wat in uw maat tot heling kan komen,

in samenheid met uw geestelijk besef dienaangaande.

 

 

 

lijn5.gif10 april 2015

 

Vertrouwen

 

 

 

Vertrouw uw innerlijk weten

dat u in alles zowel lerende bent

als doorschouwende.     

 

Door vertrouwen te stellen

in de nog openliggende einden,

zo maakt u een begin van de vernieuwing

die voorhanden ligt.

 

Want weet, in alles is vernieuwing

en verandering voorradig,

daar waar u in staat bent

het oude te lossen

om het onverwachte uit te nodigen.

 

Wees wijs, door niet alleen

uw denken over centraal te stellen,

maar uw hart en ziel

in onafgescheidenheid van elkaar te brengen.

 

Opdat u het juiste kunt waarnemen,

bevoelen en in keuzes kan vervatten.

 

Eer zo alles wat in u leeft

en vertrouw op de samenheid

en eensgezindheid waartoe u behoort.

 

Waarbij de verschillen eenvallen

waar u zichzelf en de ander

met vertrouwen en respect omhult.

 

 

 

lijn5.gif8 april 2015

 

Liefhebben

 

 

 

Liefhebben is een ware zegen

aan de ziel.

 

Uw naasten liefhebben,

is daar uiting aan geven.

 

Richt u meer dan voorheen

op het liefhebben van al wat is

en tot u komt.

 

Want door liefde in uzelf los te halen

en in te zetten voor uw medemens,

uw partner en ook de ongewenstheden,

zo licht u op.

 

U behoeft zich enkel

in uw geestelijk zijn te begeven

om deze bereidheid waarlijk toe te voegen.

 

Laat zo uw aardse gang over

aan het Weten dat in alles

een betekenis schuilt,

die u niet immer gewaar hoeft te zijn.

 

Bevestig enkel uw reikwijdte van liefhebben

die u zélf kunt dragen,

opdat u dicht bij uw zielsverbondenheid kunt blijven.

 

Zo, heb uzelf lief

en zo de ander, de omstandigheid,

opdat u zicht krijgt op wat u te doen staat

uit liefde voor het geheel

en in de maat van uw eigen dragend vermogen.

 

 

 

lijn5.gif1 april 2015

 

Vertrouw uw licht

 

 

 

Trouw zijn aan uzelf 

is trouw schenken aan het licht

wat u in u draagt.

 

Laat uzelf daarom op

met het waarlijk uiting geven

van uw trouw en vertrouwen

tot uw eigenheid.

 

Alleen dan voegt u dát toe

wat van orde is.

 

Mis uzelf daar waar u verzaakt in bewustheid

uw licht toe te voegen.

 

Omarm uzelf in het weten

dat er telkens nieuwe kansen

en gelegenheden zijn en zich voordoen

om uw vertrouwen te raadplegen,

om zo ander licht te laten schijnen.

 

Bewaarheid daarom uw licht,

opdat uw waarde gezien wordt en bevestigd.

Waak daarbij over de afhankelijkheid

van bevestiging van de ander.

 

Herzie evenwel ook

uw vrijgevendheid van lichttoevoeging,

opdat u zult schijnen

over dat wat licht verdient

en u waarlijk te zeggen heeft.

 

 

 

lijn5.gif30 maart 2015

 

 Moed-willig

 

 

 

De tijd schrijdt voort,

als een versneld geheel.

 

Zij vraagt aan u om uw moed

in willigheid aan te spreken

om waarlijk uzelf en uw weten

toe te voegen.

 

Moed-willig, opdat in alle opzichten

u bij kan dragen aan de noodzaak

uw mens-zijn uit te dragen.

 

Want in alles

dreigt het economisch belang

vóór te gaan.

 

In alles lijkt de overvloed

en machteloosheid

het antwoord te blijven

en te verontschuldigen.

 

Besef dat u zélf deze kering kunt stoppen,

daar waar u van zich laat horen.

 

Spreek in oprechte taal en verbijstering.

Spreek vanuit uw hart,

opdat u rakende wordt tot de ander.

 

Draag zo uw voorbeeld over,

moedwillig en vanuit eenvoud

en voorbij het eigene van uw belang.

 

Opdat uzélf en u naasten

zich geraakt weten

voorbij de standvastigheid van blikveld

en de hoegenaamde zekerheid

en afsprakeninhoud.

 

Zij verdienen het geschoond te worden

voor het algemeen zuiverend belang.

 

 

 

lijn5.gif27 maart 2015

 

Jong van geest zijn

 

 

 

In al wat u draagt,

wordt van u gevraagd,

jong van geest te blijven.

 

Weet dat uw geest

tijdloosheid van structuur is.

 

Geef uzelf daarom vrij

vanuit het nu

van uw geworden zijn.

 

Besef zo uw eigen kracht van zijn

en vertegenwoordig waarlijk uw geestkracht,

door recht te doen

aan uw eigen verantwoording daarvan.

 

Uw licht te laten schijnen

over dat wat in uw maat kan geschieden,

doet wonderen.

 

Licht daarom uzelf bij in het besef

dat wát u in het vervolg doet,

de jongheid van geest

haar werk kan verrichten.

 

Want zie,

u vertegenwoordigt allen een veld van geworden,

opdat alle velden zich samenvoegen

tot één geheel.

 

Besef dat u daar lid van bent

en uw taak daarin van wezenlijk belang is.

 

Wees jong van geest

opdat hoop, trouw en barmhartigheid

aan uw zijde treedt

en door u haar werk kan verrichten,

voor nu en in de toekomst.

 

 

 

lijn5.gif25 maart 2015

 

Kruisdragers

 

 

 

Weet dat u allen kruisdragers zijn.

 

Kruisdragers van rechtvaardigheid

en mededogen maar ook van

ontferming en vergeving.

 

Van opstanding en vertolking

van uw waarheid.

 

Want door alles heen weet u

dat een hogere betekenis in u gaande is,

om uzelf voorbij alle leed,

schaamte en onwelwillendheid,

op te richten en betekenisvol

uw bijdrage aan het geheel te leveren.

 

Versta in dit proces van geworden

al uw leringen u gegeven.

 

Opdat u zichzelf sterkt

in al wat u ontmoet.

 

Bemoedig hierbij uw draagkracht

om zo uw draaglast te verheffen

en uw betekenis waar te maken.

 

 

 

lijn5.gif18 maart 2015

 

Bevruchting

 

 

 

In uw geworden zijn,

weet u welke vruchten u draagt

en u kunt afgeven.

 

Inhouding van uw waarlijk weten,

geeft schade aan uzelf

en waartoe uw vruchten kunnen dienen.

 

Besef hierbij

dat állen vruchtdragers zijn 

en evenzo de oproep en taak hebben

hun vruchten prijs te geven

vanuit niet alleen het eigen belang,

maar juist voor het algemeen belang.

 

Want zie,

daar waar u zichzelf bevrucht

en de ander u laat bevruchten,

zo herschept u een wereld

van gelijkheid en broederschap.

 

Bewijs zo uzelf en de ander

de dienst van gevendheid

en het ontvangen,

opdat u meer ziende wordt

wat niet alleen gaande is,

maar evenzo welke vrucht

ú waarachtig kunt planten

 

voor nu en in de toekomst.

 

 

 

lijn5.gif16 maart 2015

 

Leidinggevende te zijn

 

 

 

In uw vermogen om te geven,

ligt de gave van leiding nemen.

 

Leiding over vooreerst uw eigen leven,

opdat u wetende wordt

wat u te doen staat.

 

Te zijn met het nog onbekende,

maakt u sterk en onbevangen

om uzelf en ook de ander

bij te staan in de opgang

naar veranderbaarheid.

 

Schenk daarom uzelf in

met een overvloed van

belangeloze moed en overgave,

met bereikbaarheid en liefdestrouw.

 

Opdat u meer ziende wordt

en de waarde van uw gevendheid

dáár komt waar hij nodig is.

 

Verzaak niet uw waarde

waarachtig uit te dragen

in eenvoud van betoon

en in dienstbaarheid toe te voegen.

 

Weet u hierbij gedragen.

 

 

 

lijn5.gif11 maart 2015

 

Vermoeidheid

 

 

 

Velen onder u zijn in een staat 

van vermoeidheid beland.

 

Velen bezien hun werken

of leefomstandigheid

als ongemakkelijk en/of uitzichtloos.

 

Besef lieve mens,

dat uw wereld ook een andere wereld kent,

een van een geestelijk perspectief,

die uw weg bewaarheid.

 

Bezie dan ook uw vermoeidheid

en/of onbehagen

tegen het licht van

wat in u wenst op te staan.

 

Doorgrond uw werken in dit besef.

Wat kunt  en wilt ú als zo

waarachtig veranderen.

 

Welke moed en daad

dient hierbij te verrichten.

 

Langer wachten,

inhouding van bevoelde waarheid,

zij brengen geen vooruitgang.

 

Geef uzelf de rust en ruimte

om dieper dan ooit

uw pad onder ogen te komen

in het besef dat u zichzelf

lichter kan maken.

 

Want zie, u bent van het Licht,

de Liefde en de Waarheid.

 

Sta  op en wandel in het volste vertrouwen

uit uw zone van afhankelijkheid,

terughoudendheid en/of terneergeslagenheid.

 

Opdat u zult zegen-vieren.

 

 

lijn5.gif9 maart 2015

 

Verenig u

 

 

 

Lieve mens,

verenig u met al wat is.

 

Bezie uw verlangens

tegen het licht

van uw vermoeidheid.

 

Bezie uw onmacht

tegen het licht

van uw eigen gezag.

 

Bezie uw waarde

tegen de ongezienheid daarvan

door uzelf en de ander.

 

Opdat u gaat staan

voor al wat u zélf

kunt veranderen.

 

Want deze tijd vraagt om niet meer

in de ontkenning te staan

van uw eigen waarnemingen.

 

Uw eigen verantwoordelijkheid te nemen,

maakt dat vereniging plaats zal vinden

met de tegenstellingen

die hoegenaamd uw pad aan doen.

 

Besef dat uw vermogen tot verandering

samenvalt met uw grootheid,

ook in de Geest.

 

Zo, herenig en verenig u

met uzelf en uw naasten,

zodat u gezien wordt in de eigenheid

die u kunt vertegenwoordigen.

 

 

 

lijn5.gif4 maart 2015

 

Betoveren

 

 

 

Lieve mens,

u bent geschapen

om zelf te creëren, te verwonderen

en het wonder van het leven

eigen te maken.

 

Betover daarom uzelf

en uw omgeving

als een oplichtend geheel.

 

Tover een glimlach op uw gezicht.

Bezie al wat is

door een andere bril op te zetten,

zodat de dingen er anders uit komen te zien.

 

U heeft waarlijk het vermogen

om zo een andere wereld te scheppen.

Want zie, u bent van de Eenheid.

 

Getrouw zijn aan uw vermogen

om het wonder van uw eigenheid

zichtbaar te maken,

laat het nieuwe geworden.

 

Geloof waarlijk in deze kracht van opstanding.

Want al wat u anders dan voorheen toevoegt,

zo zal waarlijk dát worden gecreëerd

wat veranderbaar nodig maakt.

 

Maak zo waarlijk een stap voorwaarts.

 

 

 

lijn5.gif2 maart 2015

 

Zelfzorg

 

 

 

Lieve mens,

bevrijd u van ongemakken.

door in liefde zelfzorg

op u te nemen.

 

Bevoel wat u zélf kunt doen

om uw staat van zijn

in alle opzichten te verbeteren.

 

Ook voorbij te treden

aan in uw ogen de onmogelijkheden

van vernieuwing en genezing.

Want zie, u heeft zelf niet alles in de hand.

 

Wees daarom in zelfzorg

evenzo in verbondenheid met de sferen

u al dan niet bekend,

welke helend zijn.

 

Bemin uw klachten.

Benoem uw onzekerheden.

Bied uzelf alles wat in uw vermogen ligt

om genietenswaardigheid op te doen.

 

Doe dit in de overtuiging

dat het zo wezenlijk anders kan worden.

 

Draagbaarder, zinvoller

en geruststellender.

 

Maar ook vernieuwend,

anders en opbeurender.

 

Want wat u aan uzelf doet,

zo heelt u uw eigen bevlogenheid

en uw vleugelen van licht.

 

 

lijn5.gif27 februari 2015

 

Veiligheid

 

 

 

Lieve mens,

veiligheid kent vele gezichten.

 

U veilig voelen is

een intense daad van overgave.

 

Want veiligheid is

een diep innerlijk geestelijk proces

van geworden.

 

In uw aartsbestel

is tot in het heden

nimmer sprake van wezenlijke veiligheid

tussen u en allen,

tussen volkeren en gemeenschappen.

 

Door uw eigen doorgronding

en uw persoonlijke verhouding tot

uw eigen bevoelde waarheid

en uw innerlijk zowel uiterlijk gezag

van liefhebbende mededogenheid,

zo leert u ziende worden

wat daartoe overbrugd dient te geschieden.

 

Haat en ontoelaatbare zaken,

veroordeling en strijd,

zij doen het innerlijk besef schudden,

opdat uw waarlijk geestelijk eenheidsproces

in u zich kan herkennen.

 

Dit om zó de verschillen op te heffen

in de veiligheid van uw eigen zielsbestemming.

 

Zó zal veiligheid u omarmen,

daar u meer bent

dan u aards getoond

en/of wordt aangedaan..

 

 

lijn5.gif23 februari 2015

 

Vergankelijkheid

 

 

 

Lieve mens,

wees bewust van de vergankelijkheid

van al wat is.

 

Uw leven, uw bezittingen, uw ‘schulden’

en uw gedachtepatronen,

zij vervluchten al in de tijd.

 

Meningen, opties, bewustzijn en onderhandelingen,

alles is tijdelijk in de tijdloosheid van alle dag.

 

Zekerheden, het weten, waarheden,

zij helpen u om uzelf staande te houden.

 

Weet echter in dit al,

dat de tijd u gegeven is

om telkenmaal uzelf te herijken

omwille van uw verhouden tot.

 

Besef zo dat u leeft in de vergankelijkheid

én de opstanding

van wat waarlijk

en eeuwig is.

 

Want uw levendheid is geestelijk gezien

van eeuwigheidswaarde.

 

Uw liefde maakt u rijk en rijkzaam.

 

Zij reikt u nieuwe waardes

en waarheden aan

om in alles uw eigen weg

en de gemeenschappelijke weg

te ontwaren.

 

Want u allen behoren

de Eenheid toe.

 

Zo, veer op voorbij uw vastzetten

en deel in elkaars eeuwige betekenis.

 

Opdat u zult verstaan

wat waarlijk betekenisvol is.

 

 

 

lijn5.gif20 februari 2015

 

Eerbaar

 

 

 

Lieve mens,

ga eerbaar met uzelf om.

 

Bezie uw gesteldheden

vanuit tijdelijkheid,

opdat u zo zich anders kan richten.

 

Bezie ook dat al wat om u gebeurt

u de weg doet wijzen

naar nieuw gedrag en weten.

 

Want uw gedragingen

kennen een opwaartse beweging

daar u lerende bent.

 

Herzie dan ook uzelf

waar u geen recht meer doet

aan uw gewonnen betekenis,

zowel in uw privé domein

als in uw werkzaamheden

en betrekkingen.

 

Door ering te geven

aan uw anders gerichtheid,

zo zult u meer en meer eenvallen

met uw alom betekenis

en meer gelukzaligheid kennen

in het leven dat u leidt.

 

Geef uzelf hierin mee,

ter verrijking van uw eerbaarheid.

 

 

lijn5.gif18 februari 2015

 

Veronachtzamen

 

 

 

Lieve mens,

veronachtzaam uzelf niet.

 

Veronachtzaam ook niet

uw weten en bewuste gewaarwordingen.

 

Bezie het rijk van het verleden ,

al wat tot u kwam

als een maat voor uw ontwikkeling.

 

Geef het de waarachtige zegen mee,

door uzelf vrij te zetten

en waar het de ander betreft,

tot afronding te komen.

 

Want een ieder dient gezien te worden

en te worden omarmt 

door uw vergevingsgezindheid toe te voegen

aan de rol die zij voor u vertegenwoordigde.

 

Veronachtzaam dan ook in het nu niet

uw dankbaarheid  uit te spreken

voorbij uw gekrengdheden,

want zij wisten niet beter

vanuit het eigen geledene of de gevoelloosheid

welke hen bemachtigde

of al wat niet meer zij.

 

Draag daarin uzelf over

aan het uithanden geven

van al het u aangedane

aan uw eigen geesteszijn.

 

 

 

lijn5.gif16 februari 2015

 

Belichaming

 

 

 

Lieve mens,

al wat beschikbaar is voor u,

is niet immer goed voor u.

 

Dit beseffende,

biedt u de mogelijkheid

om waarlijk bevoelde keuzes te maken.

 

Door uw waarheid waarlijk te belichamen,

zo verbindt u zich met het helend veld

van opstanding.

 

Geef in deze uzelf de voorsprong

om uw licht naar buiten te brengen,

opdat uw voorbeeld doet volgen.

 

Streep weg

wat niet meer van orde is voor u.

 

Herzie wat u waarlijk nog van dienst is

en wat té veel energie nog vraagt van u

in het nu.

 

Besef dat u zélf het vermogen heeft

om zo nieuwe mogelijkheden toe te laten.

 

Want zie,

daar waar u los kunt laten

wat haar diensten heeft verricht,

zo zal het nieuwe zich in u belichamen,

zowel in de stof als in uw geest.

 

 

 

lijn5.gif28 januari 2015

 

Verzadiging

 

 

 

Lieve mens,

bezie uw leefwijze.

 

Sta liefs stil

bij uw dagelijkse gang

en behoeften.

 

Kijk meer en meer kritisch

naar de mate van innemen

en geven tegelijkertijd.

 

Welk kritisch moment windt u alzo

wanneer u uzelf begrenst

en waar verzadiging van behoeften

of emotie daar zijn?

 

Wees in uzelf ,

in uw eigen maat van gerustheid.

 

Wakker naast uw eigen kritisch vermogen

immer de maat van mededogen aan,

omdat niet allen gelijk zijn.

 

Behoed u zo

voor onnodig omlaag halen

van uw eigenheid

of het instant houden

van het oude.

 

Stap voorwaarts

in eenvoud in alle opzichten.

 

Laat uw behoeften

en verzadigingsgesteldheid

daar eveneens mee eenvallen.

 

Opdat u zichzelf recht doet

in alle opzichten.

 

 

lijn5.gif26 januari 2015

 

Behulpzaam

 

 

 

Lieve mens,

treed naar buiten.

 

Wees waar mogelijk

behulpzaam tot de ander.

 

Recht uw meemenselijkheid

anders dan voorheen.

 

Laat uw onwil

of hoegenaamd onvermogen

varen en wees behulpzaam

de ander uw diensten aan te bieden.

 

Doe dit daar waar u wetende bent

dat uw bijdrage recht doet

aan de gemeenschapszin.

 

Wees daarbij in eenvoud

zonder meer,

opdat de ander zijn of haar

ontvankelijkheid van ontvangen,

kan openen.

 

Uw zichtbaar tonend gebaar

van echtheid en omarmende gelijkheid,

zal uw pad doen gladstrijken.

 

En zo uw vermogen

tot hulp toevoegend,

bekrachtigen.

 

Zo, wees bereid

uw bijdrage aan goedstemmigheid

toe te voegen

uit liefde voor elkaar.

 

 

lijn5.gif23 januari 2015

 

Onbezonnenheid

 

 

 

Lieve mens,

weet wat u te doen staat.

 

Laat u niet meer misleiden

door oud gedrag.

 

Wees bezonnen

en richt u op

waar u goed aan doet.

 

Onbezonnen gedrag

maakt van u onnodig vluchtgedrag

en draagt u niet.

 

Wees daarom welkom

in uw eigen bewustheid

van wat uw waarde

van toegevoegd gedrag is.

 

Treed daarbij

voorbij de schaamte

en/of het onbegrip.

 

Zie uzelf staan

te midden van de gemeenschap

niet enkel als onbegrepen wezen,

maar als rechtstaande vertolker

van uw bijdrage aan het geheel.

 

Verlaat daarbij naďviteitgedrag

 en steun uzelf

door waarheidsvervullende humor

en goedlachsheid.

 

Opdat u recht doet

aan uw gezaghebbende uitstraling.

 

 

lijn5.gif19 januari 2015

 

Dilemma’s

 

 

 

Lieve mens,

ken uw bereidheid

tot veranderingsgezindheid.

 

Wees u bewust

dat enkel u zélf in staat bent

uzelf onder ogen te komen

om mogelijke dilemma’s

waar u zich voor geplaatst weet

aan te gaan.

 

U bezit de kracht van ontleden

waar u zich werkelijk toe dient te verhouden

en waar zaken niet tot u behoren.

 

Herken uw eigen bevoelde waarheden

en schenk zuivere aandacht

aan de waarheden van de ander.

 

Om als zo

tot ware waarde uitwisseling te komen.

 

Laat daarbij uw hart en ziel spreken

en moedig zo ook de ander aan

dit waar te maken.

 

Want zie,

waar dilemma’s geslecht kunnen worden

in openheid van benoeming,

zo zal meer recht worden gedaan

aan de verstaanbaarheid jegens elkander.

 

En zo zal meer en meer

de koude uit de lucht

plaats maken voor de warmte

van het eigen haardvuur.

 

 

lijn5.gif16 januari 2014

 

Overschaduwen

 

 

 

Lieve mens,

bevoel de zuiverheid

van uw gedachtes.

 

Laat u niet overschaduwen

door het geweld

van kwetsuren en onrecht.

 

Want zó zal het vat op u krijgen

en ongekende agressie

ook ú deel vallen.

 

Besef dat mededogen

en oprechte verstaanbaarheid

van u gevraagd wordt,

ook voorbij uw begrip.

 

Want alles komt dán in beweging

daar waar beweegredenen

in de openheid gebracht worden

van een ieder.

 

Verzaak niet

om tweespalt tegen te gaan

door uw bewogen liefdeskracht

hoe dan ook

aan te wenden.

 

Opdat de grond waarop u loopt

haar natuurlijke kracht weer kan hervinden

en de mens zich weder kan voegen

in de eigen ware liefdevolheid,

waartoe hij behoort.

 

 

lijn5.gif13 januari 2015

 

Noodzaak

 

 

 

Lieve mens,

weet u verbonden.

 

Verbonden met dat

wat gaande is.

 

Door uw ware verbondenheid,

zonder terughouden,

zo wordt zichtbaar helder

waar ú voor staat.

 

Zó wordt zichtbaar

welke waarachtige

en noodzakelijke keuze

ú kunt maken.

 

Het is van alle tijden

dat polarisatie aan uw deur klopt.

 

Dat vreugde en onheil

zich doen afspiegelen.

 

Daarom wordt u gevraagd

om waarlijk op te staan

en gezaghebbend uw bijdrage te leveren,

ook waar uw angsten

en onzekerheden uw partner zijn.

 

Juist door uw eigen overbrugging hiervan

zal genezing en gemeenschapszin

toetreden.

 

Want allen zijn gebaad

met eigen verzachting

van bevoelde onmacht

en ontkenning van de ziel

wat gaande is.

 

Zo, wees uw eigen voorbeeld

van noodzakelijke inzet tot verandering.

 

 

 

lijn5.gif5 januari 2015

 

Verzoen u

 

 

 

Lieve mens,

biedt weerstand tegen dat

wat uw pad rechtens doet kruisen

op een wijze dat waar mogelijk

verzoening plaats kan vinden.

 

Ook in situaties

waar de tegenstellingen

daar zijn.

 

Verzoening heeft de kracht in zich

van het overbruggen van de verschillen

daar zij een basis

van vredelievendheid in zich draagt.

 

Steun uzelf en uw metgezellen daarom

door uw eigen verzoenend vermogen

in te zetten

in de maat van uw staandheid.

 

Weerleg daarbij

uw eigen bevoelde waarde

en waarheid niet.

 

Echter steun de ander

door uw verzoenend gedrag

met de daad in te zetten.

 

Want zie,

daar waar u in samenzijn

tot verzoening kan komen,

zo bereikt u meer

dan de zwaarden te heffen

om de onmacht

en het geschil te slechten.

 

 

lijn5.gif31 december 2014

 

Verleden-tijd

 

 

 

Lieve mens,

de tijd is u gegeven.

 

De tijd om uzelf gewaar te worden

onder alle omstandigheden.

 

Weet dat wat was,

het verleden toebehoort.

 

Weet ook dat u meer bent

dan uw verleden

u te zeggen had.

 

Want zie,

er is meer in het onbewuste veld

van aanwezigheid

dan u zich eigen bent.

 

Leer zo uzelf gade te slaan

als open vizier,

zowel naar het verleden

als naar het heden.

 

Door uw eigen openheid te creëren

naar de tijd u gegeven,

zo zal de angst

en/of schuldbesef

u niet meer raken.

 

Noch uw vasthouden

aan wat u eerder beleefd heeft.

 

Lieve mens,

er is een tijd die voor u ligt,

waarin u zichzelf kunt herijken

en zichtbaar maken

op een wijze

dat wát u doet

immer een dragend geheel vormt

voor allen.

 

Bezie zo uw toekomst

in plaats, tijd

en bewogenheid.

 

 

lijn5.gif29 december 2014

 

Verlicht uzelf

 

 

 

Lieve mens,

weet dat u uw licht bij kunt zetten

bij al wat gaande is.

 

Uw licht laten schijnen

zorgt er voor

dat de wereld om u en verder,

zich doet herkennen

en als zo tot hernieuwde wasdom

kan komen.

 

Verlicht zo uzelf evenzo,

want zie,

daar waar u uw oprechtheid

en zuiverheid van betoon laat horen,

zo zal u in staat zijn

uzelf anders dan voorheen

te manifesteren.          

 

Wees daarin in uzelf welkom.

 

Benader zo uw stemmingen

en afwijzingen,

opdat zij versmelten

in het licht van uw aanschijn.

 

Zó, zal ook de eigen zwaarte

en bedruktheden versmelten

en in samenzang gebracht worden

met de rijkdom van licht en liefde

waar u zélf over beschikt

en inhoud aan kunt geven.

 

Verlicht zo uzelf

in alle dagen.

 

 

 

lijn5.gif24 december 2014

 

Vrede

 

 

 

Lieve mens,

weet dat u vrede in u draagt.

 

Zij is de sleutel voor de weg

die zich kan openen

om uzelf zichtbaar te maken

en om als zo

in verbondenheid te geraken.

 

Laat daarom uw motto

die van vrede

en vredelievend te zijn

in alle dagen.

 

Want zie,

daar waar oorlogen,

misgenoegens

en onwaarachtig gedrag zich laten zien,

daar is een tegenkracht

van liefde en vredigheid nodig.

 

Voel u uitgenodigd

om uzelf te herroepen

in al uw betrekkingen

om uw ware intentie tot verbondenheid

te bekrachtigen.

 

Want zie u zélf bent in staat

om het tij te keren

door uzélf toe te voegen

en het licht wat u in u draagt

door te geven,

juist ook voorbij uw eigen inhouden.

 

Vrede, zij is met u.

 

 

 

lijn5.gif23 december 2014

 

 Liefdeskracht

 

 

 

Lieve mens,

bezie de wereld door de ogen,

uw ogen van liefdeskracht.

 

Besef dat uw geboorte

onder welke omstandigheid ook,

uit liefde herrezen is.

 

Laat daarom

uw bron van liefdeskracht

niet onberoerd,

ook niet wanneer er geen begrip

of ontoelaatbaar gedrag tot u komt.

 

Leer in mededogen

en compassievolheid

uw gemoed te trotseren.

 

Want zie,

immer waar u in staat bent

waarachtige liefde aan te raken

en toe te voegen,

zo zal waarlijk besef toetreden

voorbij de dilemma’s

van het leven op aarde.

 

Zó zal u meer en meer

in staat worden

om tot aanvaarding te komen

van al wat geschiedt.

 

Sta daarin evenwel uzelf toe

om uw bevoelde waarheden te ervaren

en weder te lossen

in de veerkracht van uw liefdeskracht

en de toetreding

van uw geestelijk besef.

 

 

 

lijn5.gif17 december 2014

 

Dankbaarheid

 

 

 

Lieve mens,

besef dat dankbaarheid tonen

een gift van de ziel is,

welke dát doet verlichten

wat zich gezien

en erkend wil weten.

 

Besef ook dat uw bijdrage

aan het veld van dankbaarheid

verder reikt

dan het welk of diegene

waar u uw dankbaarheid toe richt.

 

Zij doet haar werk

in liefde gevat

om als zo herstel

en genezing te bewerkstelligen

op plaatsen waar dit van orde is.

 

Geef uzelf daarom vrij

in dankbetuiging voor dát

waar u zich van nature

toe uitgenodigd weet

en evenzo waar u

een brug toe bereid bent

over te gaan.

 

Want weet,

iedere brug van dankbetuiging,

ook jegens uzelf

en uw geestelijk zijn,

maakt u vrijer van eigendunk

en belastbaarheid.

 

En biedt zo een overloop

naar de alom noodzakelijke

liefdesgetuigenis,

 

voor allen

 

 

 

lijn5.gif13 december 2014

 

Een zijn

 

 

 

Lieve mens,

val één met wat gaande is.

 

Verzoen u met de werkelijkheid

van uw gevoelswaarde.

 

Opdat u zult weten

en ervaren dat uw verhouding tót,

meer inhoudswaarde kent

dan u op het oog kunt zien

en ervaren.

 

Bezie zo de weerklank

 van wat geschiedt,

ook buiten uzelf.

Want al wat is en gaande is,

heeft alles in zich

om in liefde waar te nemen,

ondanks uw onwetendheid.

 

Zeker, groot leed

en ontsteltenis vragen om aandacht

en oordeel,

echter sta uzelf toe

om het véroordeel

hoegenaamd voorbij te treden.

 

Opdat nieuw licht u voor zal gaan

en de uitnodiging zich anders te gedragen

eenvalt met haar ware oorzaak

en gevolg.

 

Waarbij het gevolg

de liefde vraagt

om waarlijk toe te laten

en vergeving als zo manifest wordt,

 

voor allen.

 

 

lijn5.gif10 december 2014

 

Verdriet tonen

 

 

 

Lieve mens,

er is veel leed op uw aarde.

 

Veel onverwerkt verdriet

en veel ingehoudenheid

om verdriet toe te laten

en te tonen.

 

Wees uzelf bewust

dat u als zo

ware opstanding van heling

doet tegenhouden.

 

Toon uw geraaktheid,

wees met het leed,

opdat het gezien

en beleefd wordt.

 

Zie zo uw bewogenheid

recht uit uw hart aan,

opdat u dát doet vrijzetten

wat van orde is.

 

Zó zal er beweging komen

voorbij het vastzitten in oordeel

of belangenloosheid

of hoegenaamde onwetendheid.

 

Toon uw tranen,

opdat de ander

zich aangesproken weet.

 

Laat u immer op met het weten

dat wateren uiteindelijk

reiniging veroorzaken

en verschoning van de ziel.

 

Opdat u ziende gelovigen worden

van vernieuwingsgronden

van het collectief geweten

en gewetene.

 

 

 

lijn5.gif8 december 2014

 

Waarde erkenning

 

 

 

Lieve mens,

al waartoe u zich doet verhouden,

voegt waarde toe.

 

Deze te erkennen

als ware waarde,

in waarachtigheid geplaatst,

maakt uw innerlijk vrij.

 

Vrij van onmacht,

vrij van schuld,

vrij van gedwongenheid

en vrij van opstandigheid.

 

Want zie,

door uzelf

en de waarde van het besef te verankeren

in het licht van uw eigen geestelijk besef,

zo ontvouwt uw ware eeuwige betekenis,

welke verder reist en reikt

dan uw aardse realiteit.

 

Weet dat u gedragen wordt

tot deze herrijzenis te komen.

 

Weet dat de ware liefde

in uzelf voelbaar en aanraakbaar

uw partner hierbij is.

 

Zij behoedt u

en geeft u veerkracht

om al wat is

en tot u komt

draagbaar te maken,

 

voor allen.

 

lijn5.gif1 december 2014

 

Verankering

 

 

 

Lieve mens,

veranker uw eigen liefde

in uzelf.

 

Bevoel telkenmaal

wanneer u zich gewenst

en genoodzaakt ziet

niet meer voorbij uw eigen liefde

te gaan.

 

Bevestig zo wat uw bevoelde waarde

en waarheid is,

opdat u meer en meer leeft

wat wezenlijk goed voor ú is.

 

Zó zult u vanuit uzelf

het wonder van waarlijke overdracht

van liefde aanschouwen.

 

Zó zult u herbeleven

dat u en de ander meer zijn

dan wat gebezigd wordt.

 

En zó zult u meer en meer samenvallen

met waartoe u ,

voorbij de uiterlijkheid der dingen

in staat bent.

 

Niet alleen in doekracht

of steun biedend,

maar evenzo in het ervaren

van uw eigen geestelijke betekenis.

 

Herschep zo in onberispelijkheid

uw ware afkomst

van geesteszijn.

 

 

lijn5.gif26 november 2014

 

Sta op

 

 

 

Lieve mens,

sta op en wandel

waarlijk de toekomst in.

 

Weet dat om u gevraagd wordt.

 

Weet ook dat terughouden

waarlijk geen optie is.

 

Besef dat uw inzet en bijdrage

het meest tot zijn recht komt,

daar waar u opstaat

voor uw eigenheid

en waarlijke betrokkenheid

tot uzelf en tot uw omgeving.

 

Want uw eigenheid in verbinding brengen

met de gemeenschap,

maakt het verschil

wat onomwonden nodig is

om het veld om u op te trekken.

 

Daag zo de ander uit

dit evenzo vanuit zichzelf te ervaren.

 

Doe dit in vrijheid van betoon.

 

Want juist nú verdient in al wat u doet,

omarming van onbeantwoorde betrokkenheid

en afgestemdheid tot elkaar.

 

Roep in u de kracht van opstanding op,

opdat u iedere vervolgstap

getoond wordt.

In liefde

 

 

 

lijn5.gif24 november 2014

 

Waarnemen

 

 

 

Lieve mens,

veel bent u gewaar

en veel gaat aan uw gewaarworden

voorbij.

 

Bevoel in uw gewaar zijn

de kracht van overgave,

opdat u wetende wordt

wat gaande is.

 

Besef daarbij dat wat van orde is

zich zal tonen,

ook voorbij uw eigen gewaar zijn.

 

Beweeg u zo mee

met wat gaande is,

voorbij verzet

en ongepast gedrag.

 

Want waar u

aan uw overgave voorbij gaat,

zo vertroebelt u  uw inzicht.

 

Handel echter met kracht

waar u uw bevindingen

in waarde draagt,

opdat zó heling plaats kan vinden.

 

Wees u daarbij bewust

dat niet alleen ú.

maar de samenhang met de Geest

u voorgaat.

 

Want alles is energie

en gericht op herontdekking

van de oorsprong

n het licht van herstel

en verwondering.

 

Wees één met het licht

en verwonder de duisternis

als eenheid van opstanding

in uw waarnemen.

 

 

 

lijn5.gif19 november 2014

 

Vermoeidheid

 

 

 

Lieve mens,

weet waarvoor u staat.

 

Zie,  daar waar u zich in vermoeidheid

voor geplaatst ziet,

u zich dient te beseffen,

dat juist dan een andere weg

of benadering

zich wenst te openbaren.

 

Want vermoeidheid roept u aan

om het oude te doorzien

en het nieuwe te doen verwelkomen.

 

Daarin is het van orde

om uw vermoeidheid onder ogen te komen

en uw leringen daartoe aan te spreken.

 

Opdat zó u zich doet verbreden

om anderszins voorwaarts te gaan.

 

Tel daarbij uw zegeningen

en ontmoet in u

de kracht van wederopstanding.

 

Want u bent zélf in staat

waarlijke verandering aan te brengen,

onder alle omstandigheden,

daar u meer bént

dan de omstandigheid.

 

U bezit scheppend vermogen.

 

Zet deze in

om in gemeenschapszin

andersoortig u zelf toe te voegen.

 

Zo bekrachtigt u het veld

van toegevoegde waarde.

 

Doe dit voorbij

het eigen belang alleen.

 

 

 

lijn5.gif17 november 2014

 

Inzicht

 

 

 

Lieve mens,

u bezit het vermogen

tot inzicht verkrijging.

 

Door dit vermogen

waarlijk aan te spreken,

wordt u gezegend met woorden,

beelden, met gedachtebepalingen

wat u wezenlijk doet bewegen.

 

Help uzelf daarbij

door in stilte en waardigheid

tot uzelf te geraken

voorbij de emotievelden van alle dag.

 

Behoed u daarbij evenwel

voor dagdromerijen voorbij de realiteit

u gespiegeld,

opdat zuivere afstemming

op uw bevoeldheid van orde is.

 

Schenk zo aandacht

aan uw innerlijk bewegen

en bewogenheid.

 

Wees zo alert

op uw dagelijks functioneren.

 

Want zie uw ziel

wenst zich meer en meer

in uw bewustzijn te bewegen,

daar u uw wens tot openheid,

respect en bewogenheid

in verandering wenst te brengen.

 

Doe dit al

voorbij het eigen belang alleen.

 

 

 

lijn5.gif14 november 2014

 

Waardetoevoeging

 

 

 

Lieve mens,

breng uw eigen waarde in,

in alles wat u denkt,

voelt en doet.

 

Uw eigen waardetoevoeging

maakt helder wie u bent,

waar u voor staat.

 

Wees daarin oprecht uzelf.

 

Vermijd napraterij

en gezienheid.

 

Voeg u zélf toe

in alle eenvoud

van uw waardigheid.

 

Bescherm zo uw hart

en gesteldheid.

 

Laat uw ziel voorgaan

in al bewegingen,

opdat zuiverheid van verstaanbaarheid

een groter bereik krijgt.

 

Verman u daarom

in het weten

dat goed genoeg is

en overmaat onnodig is.

 

Versta zo uw eigen eigenheid

en waardetoevoeging,

als omniet in geven en uitreiken.

 

Zó zal recht worden gedaan

aan de verbinteniskracht van eenheid

die enkel eenvoud van zijn voorstaat.

 

 

 

lijn5.gif12 november 2014

 

Eenvoud

 

 

 

Lieve mens,

voorzie uzelf van eenvoud.

 

Doe dit door al wat tot u komt

in essentie waar te nemen

en zo te verstaan

wat gaande is.

 

Doe dit tot al uw bezigheden

en betrekkingen.

 

Voorzie u zo van overzicht

wat u in betekenis kan brengen

en wat u kunt laten.

 

Want zie

niet alles behoeft u te begrijpen

of uw inzet voor te plegen.

 

Beman zo uw werkelijke waardetoevoeging

in liefde voor uw eigen vertrouwdheid,

in liefde voor zuivering van verwachtingen.

 

Geef u hierbij de stiltekracht mee

om oprechte keuzes te maken

in afstemming tot uw hart en ziel.

 

Door deze betrokkenheid

zullen hoe dan ook

verbintenissen blijven,

zichtbaar en onzichtbaar voor het oog.

 

Schoning van velden is daarbij van orde,

om zo wezenlijk uitreikend te zijn

voor velen in de eenvoud

van uw getuigenis.

 

 

 

lijn5.gif10 november 2014

 

Verantwoording

 

 

 

Lieve mens,

weet u gezien.

 

Zie evenzo de ander

ook als gelijken,

opdat zó gelijkwaardigheid

en gelijkgestemdheid

een bodem krijgt.

 

Zie uzelf daarbij aan

in verantwoording wat u

gevende en ontvangende bent.

 

Want verantwoording afleggen

in uw maat van bewustheid,

schoont uw ziel

en doet nieuw licht afgeven.

 

Behoed u daarbij

voor zowel oververantwoordelijkheid

als aflatendheid van uw inzet

en zeggingskracht.

 

Opdat reinheid van overdracht

plaats kan vinden.

 

Besef lieve mens,

dat leiding nemen

over uw eigen deel van inzet

déze verantwoording vraagt

om zo vernieuwing aan te brengen

in al waartoe u uitstaat.

 

Uw begrip en medeleven,

uw doorzettingsvermogen en rust,

maakt zo dát verschil

wat nodig is

om uw bijdrage waar te maken.

 

 

lijn5.gif7 november 2014

 

Doorgronden

 

 

 

Lieve mens,

weet uw eigen bewegen

en beweegredenen.

 

Onderken wat daarbij van orde is

vanuit een dieper weten

in zuiverheid gevat.

 

Want een ieder is raakbaar

vanuit onverwerktheden

van weleer.

 

Overzie en overstijg zo wat is geweest

in het besef

dat een ieder verder reist

en zo in staat is

vernieuwing aan te brengen

op dat wat nieuwwaards

wenselijk is.

 

Behoed u en uw omgeving daarbij

voor overactivering en overname,

opdat een ieder

in zuivere toon

zich in eigen maat

doet herkennen.

 

Wees daarin begripvol

en in mededogen,

opdat waarlijke grond geschapen wordt

voorwaarts te kunnen gaan.

 

Zo, geef elkaar het woord

en de ruimte zichzelf

onder alle omstandigheden

kenbaar te maken

uit liefde voor elkaar,

uit liefde voor de opgang.

 

 

 

lijn5.gif5 november 2014

 

Wees voorbereid

 

 

 

Lieve mens,

wees voorbereid

op dat wat gaande

en komende is.

 

Besef dat u staande bent

en kunt zijn

tegenoverstaande aan wat u raakt

en nog zult raken.

 

Besef hierbij

dat het licht wat u in u draagt

verder reikt en zal reiken

dan de effecten

die u zelf doet ervaren.

 

Schenk daarom tijd en ruimte

om uw staanbaarheid te vergroten

door waarlijk uzelf te herijken.

 

Ú wordt gevraagd

op te staan.

 

Ú wordt gevraagd

recht te doen en te spreken

vanuit uw waarde.

 

Ú wordt gevraagd

dat te doen wat wezenlijk is,

zowel in uw eigen nabijheid

als waar mogelijk verder reikend.

 

Want zie,

de tijden versmallen zich

en laten alom zien

wat van orde en belang is.

 

Bereid u als zo voor

in liefde voor uzelf,

in liefde voor de gemeenschap.

 

 

lijn5.gif3 november

 

Gemeenschapszin

 

 

 

Lieve mens,

weet dat u een deel

van het geheel bent,

zowel op aarde

als in de Geest.

 

Versta zo uw bewegen

en beweegredenen,

om uzelf daartoe

aan te spreken.

 

Besef dat uw vasthoudendheid

aan het eigen belang

en uw eigen mening,

gemeenschapszin in de weg staat.

 

Zeker,

het eigene te doen ervaren

en voor te staan

is wezenlijk.

 

Echter daar waar dit geschiedt

zonder uzelf verbonden te weten

en zichtbaar te tonen,

doorkruist u

wat van orde is voor allen.

 

Bevoel daarom telkenmaal

waar u zich toe verhoudt,

ook als gemeenschappelijk belang.

 

Laat dit voorgaan

boven eigen doevervulling,

opdat u een voorbeeld bent

van het gemeenschappelijke

en zo velen doet bewegen

de handen ineen te slaan.

 

En zo de Geest van heelheid

doet aanspreken.

 

 

 

lijn5.gif31 oktober 2014

 

Verbondenheid

 

 

 

Lieve mens,

voel u verbonden.

Verbonden niet alleen met dat

of hen die in gelijkgestemdheid

uw pad doen kruisen,

maar evenzo

met de ongerijmdheid der dingen.

 

Want zie,

u bent in bewustzijn

dat het wezenlijke ertoe doet.

 

Verlaat dan ook uw oordeel,

opdat de kansrijkheid tot het goede

toe kan nemen.

 

Verlaat de miskenning

van de schaduwzijdes des levens,

opdat u ziende wordt

wat u wezenlijk kunt betekenen.

 

Laat zo uw taak en opdracht

hoe en waar dan ook

samenvallen met

waarachtige verbondenheid te scheppen.

 

Doe dit belangeloos

en vanuit volkomen hartsgerichtheid.

 

Opdat u zó

uw eigen goddelijkheid doet uitstralen

in het licht van

uw geestelijk mens-zijn.

 

 

 

lijn5.gif29 oktober 2014

 

Begaanheid

 

 

 

Lieve mens,

weet u begaan

met dat waartoe u uitstaat.

 

Bezie niet alleen de schoonheid der dingen

maar evenzo

wat zich in de schaduw begeeft.

 

Juist u die dienend beseffende is,

kan zo het verschil brengen.

 

Dit door hoe en waar dan ook

het licht daarover te laten schijnen,

in het besef

dat waarlijke verandering

dan pas kan geschieden,

wanneer het weten

en de voelbaarheid daarvan

herkend wordt.

 

Zo, wees bij de tijd

en zet uw opmerkzaamheid in

waar nodig.

 

Behoed u hierbij voor belerendheid,

opdat u geen overmaat doet inzetten,

maar vrijheid van verstaanbaarheid

doet bewerkstelligen.

 

Zó bouwt u in gezamenlijkheid

aan verantwoord handelen

en het uitzetten van nieuwe lijnen

om het goede vorm te geven.

 

 

 

lijn5.gif27 oktober 2014

 

Eendrachtig

 

 

 

Lieve mens,

bevoel waartoe u zich

wenst te verhouden.

 

Bevoel daarbij evenzo

wat u kunt doen

om eendracht van betekenis

aan te brengen.

 

Want zie,

u staat nimmer alleen

in uw betekenis.

 

Velen met u

zijn in principe in staat

en bereid zicht te openen

naar nieuwe inzichten toe.

 

Help hen

door u kenbaar te maken

in zuiverheid van betoon.

 

Laat u niet meer verleiden

om voorbij de waarheid te treden

van dat waartoe u wetende bent.

 

Uw ziel is wetende

en zo uw spreekgestoelte.

 

Neem daarop uw eigen plaats in

en nodig in vrije gift de ander uit

zich evenzo te plaatsen.

 

Opdat in eendracht

de last verdeeld zal worden

en de roep breder verstaan zal worden.

 

Wijk niet meer.

 

 

lijn5.gif17 oktober 2014

 

Verbondenheid

 

 

 

Lieve mens,

weet u verbonden.

Verbonden met al wat is

en gaande is.

 

Laat uw recht van spreken

eenvallen met het recht van de ander.

 

Bezie de waarde

die een ieder in zich draagt.

 

Plaats uzelf niet boven de ander

in het besef

dat u allen gelijke medereizigers zijn

naar de bron van liefde en wijsheid.

 

Zo, verlang niet meer van elkaar

om in onmin te zijn

maar hecht juist nu waarde

aan de gemeenschappelijkheid.

 

Opdat als zo recht wordt gedaan

aan de waarde die u kunt vertolken.

 

Behoedt hechter de zuiverheid van inbreng

en de mate van eigen kennen en kunnen,

opdat de ware verandering

in de juiste maat kan geschieden.

 

Open zo de poorten van verbondenheid

in uw hart en ziel

 

 

lijn5.gif15 oktober 2014

 

Zielsafstemming

 

 

 

Lieve mens,

in uw weten ligt besloten

dat u meer bent

dan uw verstand doet vertalen.

 

Uw waarde ligt besloten

in uw ziel.

 

Zij is uw ware bron

van overeenkomst

met uw geestelijke verbondenheid

voorbij de tijd en ruimte

en uw aardse bestemming.

 

Uw afstemming tot uw ziel

maakt dan ook dát in u vrij,

waardoor u in staat wordt

uw licht in zuiverheid

bij te dragen.

 

Stem uzelf dagelijks af

op uw innerlijk wetende bron,

door in stilte uzelf gewaar te zijn

in bevraging en overgave.

 

Opdat u gewend zult raken

waartoe u waarachtig

in staat bent.

 

Bevoel zo de waarde die u

in liefde voelt opkomen

als van een ongeschreven blad

van vernieuwing u aangaande.

 

 

 

lijn5.gif13 oktober 2014

 

Bemoediging

 

 

 

Lieve mens,

in alle hectiek, de onwelwillendheden

en de ongemakken,

is het van orde

om uzelf in liefde te brengen

en zo uzelf te bemoedigen.

 

Bemoedig uw inzet

niet door nog meer te willen bereiken,

maar enkel om dieper gewaar te zijn

wat gaande is.

 

Dieper te leren aanschouwen

wat u daarin doet bewegen.

 

Om als zo wezenlijkheden op te delven

en in vrijheid van geven

deze af te staan.

 

Zó zult u merken

dat wezenlijke veranderingen kunnen ontstaan,

daar zij uit de ziel ontluiken.

 

Dit beseffende geeft u de bemoediging

die nodig is ook voor de ander

om dát te verstaan

wat verandering doet inzetten

vanuit de vrije wil.

 

Zo, bemoedig uw eigen innerlijk weten,

zielsecht van gewaarworden.

 

 

 

lijn5.gif10 oktober 2014

 

Hulpvaardig

 

 

 

Lieve mens,

uw bereidheid

om uw diensten aan te bieden

op terreinen u al dan niet bekend,

maakt dat u zich doet bewegen

naar nieuwe velden

van weten.

 

Besef dat uw hulpvaardigheid

immer ten dienste staat

van een groter bereik

dan u kunt overzien.

 

Ware hulp in ondersteuning

van dat wat ook

voorbij uw huidig bereik is,

geeft u tevens veerkracht

en bewuste toedracht van uw gave.

 

Zo, aarzel niet

wanneer u uit onverwachte hoek

zich aangesproken weet.

 

Besef dat dit een kans,

een mogelijkheid is om u zelf,

anders dan voorheen,

uit te dragen.

 

Bemoedig zo het veld in u

van het ‘onbekende’,

want weet

het onbekende is in uw ziel

reeds geboren.

 

Laat deze in liefde

het licht aanschouwen.

 

 

lijn5.gif8 oktober 2014

 

Medereiziger

 

 

 

Lieve mens,

voel u medereiziger.

 

Medereiziger op weg

naar wezenlijke verandering

ten positieve.

 

Bezie de wereld om u heen

als én vergankelijk

en als uitdaging

om uzelf anders te richten.

 

Want zie,

het oude is niet meer.

 

Zij is slechts nog een rimpeling

van oude waarden

welke in de tijd geplaatst zijn.

 

Herroep dan ook

úw eigen waarde

en waarachtigheid

in het nu.

 

Opdat zó,

waarlijke vernieuwing

plaats kan vinden.

 

Zeker,

uw leringen in het verleden

zult u immer meedragen.

 

Besef echter dat juist in deze tijd

u in staat wordt geacht

voorbij het aangeleerde

uzélf naar voren te plaatsen

in gemeenschappelijkheid met de ander.

 

Om zó nieuwe wegen te bewandelen

en vernieuwde inzichten

en inspiraties

open te kunnen ontvangen.

 

Voel u begenadigd daarbij.

 

 

 

lijn5.gif6 oktober 2014

 

Gewaar zijn

 

 

 

Lieve mens,

wees gewaar

van dat wat u ontmoet,

ziet en raakt.

 

Bezie daarbij

wat ú kunt verrichten,

zowel in het klein

als in het groot.

 

Daar waar u ogenschijnlijk

geen bijdrage kunt leveren,

besef dan

dat u liefde in u draagt

welke veelomvattend is.

 

Door uw ware liefde te schenken

voorbij de eigen beperking van begrijpen,

zo zal er licht zijn

over het welk u wenst aan te raken

voor verandering.

 

Weet dat een ieder

hoe en waar dan ook

een geestelijk wezen is

die aangeraakt zal worden.

Zowel in het nu

als voorbij de tijden.

 

Voel u daarom

niet meer krachteloos

bij alle leed of onmachtig.

 

Want staand

in uw eigen liefdesvervulling,

zo zal u waarlijk bijzetten

tot verzachting.

 

Vertrouw uzelf daarin.

 

 

lijn5.gif3 oktober

 

Verlichting

 

 

 

Lieve mens,

breng verlichting aan

in uw dagelijkse gang.

 

Beschijn zo uw denken over

en uw eigen omstandigheden.

 

Realiseer u

dat u meer bent

dan het leed en de schade

die u bezig houden.

 

Vergelijk uzelf niet onnodig

met de ander.

 

Wees zo uzelf gelijk,

opdat u zich als zo

doet verlichten.

 

Geef uitdrukking aan uw gelaat

door vredelievendheid uit te stralen,

zowel in woord als in daad.

 

Becomplimenteer de ander

en bemoedig

wat bemoediging nodig heeft.

 

In al wat gaande is,

wordt u gevraagd

om als zo verlichting aan te brengen,

opdat de veelheid

een ander licht laat opflikkeren.

 

Opdat troost,

hoop en genade

zichtbaar worden,

voor allen.

 

 

lijn5.gif1 oktober 2014

 

Zorgvuldigheid

 

 

 

Lieve mens,

ga zorgvuldig met uzelf om,

opdat u evenzo

zorgvuldig kunt zijn naar de ander.

 

Zorgvuldigheid betrachten,

maakt in u dát los

wat een bereidheid toont

om waarlijk lief te hebben.

 

Lief te hebben

al wat tot u komt.

 

Lief te hebben voorbij de beelden,

de woorden

en de vermeende verwachtingen

van u zelf tot u zelf

en van die van de ander tot u.

 

Wees zorgvuldig met het uiten

van uw eigen bevoelingen.

Want zij zijn uw gevoelens.

 

Bespreek in openheid

wat in u gaande is,

niet meer als overtuiging

maar als open toevoeging.

 

Juist deze zorgvuldigheid van inbreng

maakt dat eerder

de uitnodiging wordt aangenomen

om verandering in te gaan.

En evenzo oude zaken te lossen.

 

Want het heden

heeft zorgvuldige omgang met elkaar

hard nodig.

 

 

 

lijn5.gif29 september 2014

 

Bijstaan

 

 

 

Lieve mens,

voeg uzelf waar uw bijstand

kunt verlenen.

 

Verlaat de woorden

en de filosofische impact

van uw denken over.

 

Opdat u medereiziger

en doener wordt

tegelijkertijd.

 

Sta stil bij al wat gaande is

in compassie voor een ieder.

 

Want weet,

uw bijstand in deze

maakt geestelijke ruimte vrij

in velen.

 

Behoor zo uzelf toe 

als geestelijk wezen

en medewerker aan de vernieuwing

die nodig  én gaande is.

 

Bevrijd u dan ook

uit het eigen besef

van rechtvaardiging

en oordeel.

 

Weet dat u het geheel

nimmer doet kennen.

 

Zeker niet daar waar u

in gesloten afstemming

met het eigene

en de wereld om u leeft.

 

Zet u vrij

en open uw gewaarzijn,

liefdevol en openhartig.

 

 

 

lijn5.gif26 september 2014

 

Oprechtheid

 

 

 

Lieve mens,

wees oprecht.

Toon uw eigenheid

in al wat u vertegenwoordigt.

 

Uw oprechtheid spreekt dát in uzelf

en de ander aan,

waardoor waarlijke verbintenis

kan ontstaan.

 

Oprechtheid in openheid van gift

en ontvangenis,

toont evenzo de kracht

welke in u aanwezig is.

 

Zij bemoedigt uw toonbaarheid

en zeggingskracht.

 

Want zie,

oprechtheid van gevoel

en medeleven,

biedt troost en genade

en evenzo wordt hoop aangeraakt.

 

Hoop en beluchting

voor het vele wat alom gaande is.

 

Voel u eveneens aangesproken

voorbij de verderfelijkheden der dingen

als opstaander voor oprecht handelen,

voorbij de strijd,

voorbij de afwachting.

 

Want uw bijdrage van oprechtheid

geeft weerklank aan wat nodig is

vanuit een innerlijke bevrijding

van uw geest.

 

 

 

lijn5.gif22 september 2014

 

Toon uzelf

 

 

 

Lieve mens,

al wat u denkt,

al wat u belieft,

is reeds in u.

 

Voeg daarom uzelf toe

aan uw bereidheid

deel te nemen aan dat

wat u bezielt.

 

Houd uzelf niet langer in.

 

Wees bereid

uw waarlijke inzet te plegen.

 

Want zie,

u wordt gevraagd

hoe en waar dan ook

uw liefde in te zetten.

 

Niet alleen

voor uw eigen bevestiging,

maar bovenal voor hen

die door u kunnen worden aangeraakt

evenzo zichzelf in liefde te tonen.

 

Weet dat úw deel toevoegen

een andere is

dan wat anderen in zicht dragen.

 

Het is juist dát deel

wat het verschil doet maken

en vervolmaken

wat ook wereldwijd nodig is.

 

Toon daarom uzelf in uw maat

van kennen en kunnen,

opdat door u

dát kan geschieden

wat van orde is,

onvoorwaardelijk.

 

 

 

lijn5.gif19 september 2014

 

Behulpzaam

 

 

 

Lieve mens,

leef te midden van elkaar.

 

Uw bereidheid tonen

om waarlijk behulpzaam te zijn

voorbij het eigen belang,

is dienend en bevrijdend

voor uw omgeving.

 

Behulpzaamheid staat in het teken

van steunen waar nodig

en inzet bieden

waar waarlijk uw inzet gevraagd

en ongevraagd

uw hart doet spreken.

 

Laat daarom uw hart spreken

in contact staand

met uw omgeving,

opdat uw zinvolheid

zich anders doet richten.

 

Treedt hierbij

voorbij uw eigen invulling

van denken over,

opdat zo verrijking plaatsvindt

van wederzijdse vertrouwen

en compassie.

 

Geef zo uzelf vrij

in liefde voor dat

wat u te brengen heeft,

in hulpvaardigheid

van uw bewogenheid

tot uzelf

en zo tot de ander.

 

 

 

 

lijn5.gif15 september 2014

 

Getuige zijn

 

 

 

Lieve mens,

wees getuige

van uw eigen handelen.

 

Bezie vooraf

wat u wenselijk acht

vanuit waarlijke overwogenheid.

 

Opdat echtheid

én verantwoording ontstaat

van uw eigen inzet.

 

Spreek daarom recht

en helder uit

wat u wenst te zeggen,

voorbij de ommanteling der dingen.

 

Wees evenzo getuige

van wat ú wordt ‘aangedaan’.

 

Doorzie welke bevoelde waarheden

in u doen opstaan

voorbij de miskenning

en onbehagen in u.

 

Doorschouw zo wat er

werkelijk gaande is,

opdat als zo u getuigenis kunt afleggen

van wat waarlijk wordt aangeraakt

zowel in uzelf

als bovenstaand aan het gegevene.

 

Zo, wees getuige

opdat u voorstaander wordt

van echtheid

en ontvankelijkheid van waarheid.

 

 

lijn5.gif12 september 2014

 

Zuiverheid

 

 

Lieve mens,

u allen bent op reis

om toe te werken

naar zuiverheidsgestalte.

 

Zuiverheid in spreken,

zuiverheid in voelen

en zuiverheidsweergave

van uw handelen.

 

Uw leven te leiden

voorbij het oordeel jegens uzelf

en zo tot de ander,

maakt daar deel vanuit.

 

Scherp daarom uw ware vertolking

van wat was,

is en waartoe u zich wenst te begeven

in zuiverheidsweergave

van uw intentie tot verhouden.

 

Bevoel vanuit de liefde

die u in u draagt telkenmaal

wat u te zeggen heeft.

 

Tracht hierbij voorbij uw emotieveld

uw ziel toe te laten,

opdat deze u de weg wijst.

 

Laat wederom uw onschuld toe

om als zo de ruimte te creëren

om gelijk het kind,

in zuiverheid van bevoeling

uw bijdrage gestalte te geven,

om niet.

 

 

lijn5.gif10 september 2014

 

Inzicht

 

 

 

Lieve mens,

om u is veel gaande.

 

Uw betrokkenheid daartoe

\vanuit uw innerlijke waarachtigheid,

geeft u inzicht.

 

Inzicht niet alleen

wát gaande is,

maar evenzo

waartoe u zélf uitstaat.

 

Want waarachtigheid

is de opmaat naar verbreding

van bewustzijn

en rechtschapen handelen.

 

Zo, stem u af

tot wat u beroert,

niet meer vanuit

de in het verleden opgelopenheid

van miskenning en misverstaanheid,

maar sterk u

in de waarde

die u kunt vertolken.

 

Want zo wordt

u medeverstaander

van wat ook ú

wezenlijk kunt bijdragen.

 

Bezie zo uzelf

als mededrager

van wat gerechtigd

dient te worden.

 

 

 

lijn5.gif8 september 2014

 

Gezien weten

 

 

 

Lieve mens,

weet dat u gezien bent

én gezien wordt.

 

Uw leven te beseffen

als een deeltje

van uw ware gewording in de Geest,

maakt u vrijer in bewegen.

 

Weet dat u als zo

meer bent dat uw aardsheid

en de tegendruk welke u ervaart.

 

Alles heeft zijn betekenis

zowel in het groot

als in het kleine om u.

 

De wereldorde is een orde

welke groter is

dan uw omvatting.

 

Uw eigen wereld te doorschouwen

doet u beseffen

dat het een weg te gaan is

om waarlijk voorbij het oordeel te treden

en uw mededogen te bepalen.

 

Zo, verlaat uw energie te steken

in wat strijd oplevert,

in het besef dat iedere buiging van liefde

gezien wordt voorbij het onbewust

om zo bewustzijnsvergroting

alom aan te spreken.

 

In liefde

 

 

lijn5.gif5 september 2014

 

Liefderijkheid

 

 

 

Lieve mens,

uw liefderijkheid spreekt voor zich.

 

Zij doet wonderen verrichten

in vele harten.

 

Zij bewerkstelligt

over de grenzen van uw zichtbaarheid

dat wat velen ontberen.

 

Uw bezegeling vandaag tot de ander

en de ander tot u ,

van wat ware liefde vermag te doen

tegenoverstaande velen om u,

maakt uw intentie

tot ware liefdesuiting waar.

 

Zo, geef in vrijheid van betoon

het eigene van uzelf vrij,

opdat evenzo de ander zich gezien

en geweten weet.

 

Opdat u samen wegen zult vinden

waarbij de liefderijkheid zich doet vergroten

en verbreden voor velen met u, voor u

en in u.

 

 

 

lijn5.gif3 september 2014

 

Betrokken zijn

 

 

 

Lieve mens,

betrokken zijn tot dat

waar uw hart zich

toe aangesproken voelt,

maakt u vrij.

 

Bevoel daarom de zinnigheid

en de overgave

tot het welk u uitstaat.

 

Beweeg zo uzelf

in bevoelde toegift

tot uw bereidheid in deze.

 

Scherp uw vreugde

opdat vreugde u aanzet

tot waaráchtige bijdrage.

 

Want zie,

u allen zijn medereizigers

naar dat wat uit het verborgene

dient te geschieden.

 

Medereizigers en ondersteuners

van waartoe uw wereld

dient op te schuiven.

 

Want waar ware betrokkenheid

gestalte wordt gegeven,

zo zal er licht schijnen

over wat verricht wordt

en haar effecten

verbreed doen worden.

 

Zo, toon uw

in vrijheid geschonken betrokkenheid

in úw naam.

 

 

 

lijn5.gif1 september 2014

 

Beweging

 

 

 

Lieve mens,

bevoel de rijkdom van uw leven.

 

Beweeg uzelf naar de punten

van uw eigen bevoelde waarde.

 

Want zie,

daar waar u zélf recht doet

aan het eigen verworvene,

zo draagt u zichzelf over

aan het goede.

 

Uw wereld is sterk in beweging,

voorzie uzelf daarom

van zuivere innerlijke

en externe gerichtheid.

 

Beweeg uzelf

naar uw eigen oordeelloosheid

om zo veroordeling tegen te gaan.

 

Want alles zal anders worden

wanneer u zélf het zwaard laat rusten

en mededogend de ander

doet tegemoetkomen.

 

Laat zo de omstandigheden

u niet meer bepalen.

 

Uw onthechting daarvan

maakt ruimte vrij

om in uw eigen tred te zijn

en uw bijdrage

in liefde te schenken.

 

 

 

lijn5.gif7 juli 2014

 

Vergeving

 

 

 

Lieve mens,

vergeef uzelf.

 

Vergeef wat reeds

aan u is geschied.

 

Want door vergeving

worden uw leringen ingelost

en uw geestelijk zijn bekrachtigd.

 

Leef vanuit deze leringsprincipes,

in al wat tot u komt.

 

Vergeving kan alleen dán geschieden in u

daar waar u zich verbindt

met zowel uzelf en de ander

in gelijkheid van beroering.

 

Want zie,

al wat de ander u aandoet,

zo doet u de ander aan

daar waar waarlijke vergeving

niet plaats vindt.

 

Zeker, delen van onrecht

behoeven geen goedkeuring

of acceptatie.

 

Weet echter dat vergeving

bovengaande is

aan uw aardse zaken.

 

Zo versta wat in u

als vergevingswaarde aanwezig is

en vergeef.

 

Omdat niet alle bewustzijn

immer voorradig was,

is en zal zijn.

 

 

 

lijn5.gif2 juli 2014

 

Vrij-willig

 

 

 

Lieve mens,

bevoel uw vrijheid.

 

Bevoel uw vrij-willigheid,

opdat u zichzelf doet bevrijden

van ongemeende zaken

die u willens blijft doen.

 

Bevoel zo uw eigen bekwaamheid

om het eigene voorrang te geven.

 

Want al wat u doet,

ziet en ervaart

in eigen vrijheid van geest,

zo zult u lucht krijgen en geven

aan uw ware taak van zijn.

 

Gun uzelf het licht.

Gun uzelf de ongedwongenheid.

 

Bemoedig uzelf in respect tot uzelf

en zo ook tot de ander.

 

Want ook de ander heeft het recht

het eigene te dragen.

 

Zo, stel uw vrij-willigheid in dienst

van uw eigen verworfheden,

welke immer dát deel van de liefde voorstelt

welke uw eigenheid doet vertegenwoordigen.

 

 

lijn5.gif30 juni 2014

 

Bewijs niet meer

 

 

 

Lieve mens,

in al wat u doet

is het van orde

om het ‘bewijzen’ achter te laten.

 

Weet dat in uw geworden

enkel nog de plaats van

vrij-geven past.

 

Want iedere bewijszucht

of overtuigen van,

vermaakt uw weten

en zeggingskracht

tot onbegrip en weerstand.

 

Stel uzelf in eenvoud op

en beroep u enkel nog

op uw natuurlijk zijn

van liefde en betrokkenheid.

 

Wees zo in uw eigenheid vervat

en in ware betrokken gesteldheid

tot de ander.

 

Opdat begrepen willen worden

of erkent

geen rol meer doen vervullen

en gelijkheid van geest

zich doet tonen.

 

Verhaal zo uw dagen

in eenvoud en bewogenheid,

opdat nieuw licht u voor zal gaan

in alle omstandigheden.

 

 

 

lijn5.gif26 juni 2014

 

Bekennen

 

 

 

Lieve mens,

vertel de waarheid

welke in u huist.

 

Beken uzelf

vooreerst tót uzelf.

 

Geef uzelf vrij

wat u waarlijk doet bezielen,

ook en vooral in uw eigen omgeving.

 

Schroom niet meer

om uzelf prijs te geven.

 

Doe dit al

omwille van bekrachtiging

van uw eigenheid

en vrijheid van beleving.

 

Zie zo uzelf aan

tegenoverstaande wat goed voor ú is.

 

Waak hierbij voor onzuiverheid

en egogerichtheid

als wel van overdadigheid.

 

Want zie,

in het nu wordt u gevraagd

om dieper dan voorheen

uzelf gewaar te worden

tegenoverstaande aan uw eigen vernieuwing

in gedrag en gewaar-zijn.

 

Want het oude

draagt u niet meer

en het nieuwe wenst zich door uzelf

waarlijk omarmt te worden.

 

 

 

lijn5.gif20 juni 2014 

 

Barmhartig

 

 

 

Lieve mens,

wees barmhartig.

 

Laat vooreerst uw hart spreken

alvorens u inkleurend

de ander ontmoet.

 

Bevoel vooreerst

waartoe u rechtens kan spreken.

 

Want zie,

door u barmhartig op te stellen,

zo zal u zichzelf en de ander